Všeobecní obchodní podmínky

 1. Rozsah
  Následující všeobecné smluvní podmínky a popisy výkonnosti tvoří smluvní základ pro veškeré právní úkony mezi skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Německo, (dále jen "skyDSL") a zákazníkem pro poskytování služby "skyDSL", „satConnect“ a „Bo & Mia“ (dále jmenované společně jako "služby" a každá samostatně jako "služba"), a s tím souvisejících jiných služeb, a pro prodej zboží. Některé nabídky mohou podléhat zvláštním podmínkám těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich doplňovat. Všeobecné obchodní podmínky odlišující se od těchto podmínek jsou neplatné.
 2. Ukončení smlouvy
  Nabídky na internetových stránkách skyDSL nejsou závazné. Zákazník zadáním své objednávky, např. na webové stránce skyDSL, odešle závaznou nabídku na uzavření smlouvy se skyDSL na objednané služby. Následné potvrzení přijetí objednávky skyDSL nepředstavuje akceptování objednávky. skyDSL může objednávku potvrdit do 5 pracovních dnů od jejího přijetí, zasláním potvrzení objednávky. Po obdržení potvrzení objednávky nabývá smlouva v platnost.
 3. Aktivace služeb, doručení zboží
  1. Za účelem aktivace  skyDSL zákazníkovi sdělí přístupové údaje potřebné pro používání služeb a datum aktivace. Aktivace bude možná max. do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
  2. Objednané zboží bude zasláno do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy a  doručeno - v závislosti od  dopravy - do max. 20 pracovních dnů  od uzavření smlouvy.
 4. Platební podmínky, poplatky za doplňkové služby

  1. Měsíční poplatky a paušální ceny jsou splatné měsíčně předem. Ostatní náklady, zejména poplatky za připojení, jsou - není-li dohodnuto jinak - splatné za služby každý měsíc. Poplatky za služby jsou, není-li sjednán dřívější datum, splatné do pěti pracovních dnů od data vystavení faktury.
  2. Faktury budou zákazníkovi elektronicky zasílány na jím zadanou e-mailovou adresu a navíc k dispozici v zákaznické zóně. Pokud si zákazník žádá zasílání faktur poštou, skyDSL bude za tento úkon fakturovat poplatek ve výši 2,50 EUR.
  3. U některých služeb, které jsou uvedeny v sazebníku poplatků skyDSL, skyDSL účtuje i další poplatky. Obecně dostupný, úplný a platný ceník je k dispozici na adrese www.skydsl.eu/cs-CZ/Soukromý-zákazníci/Satelitní-internet/info/worthknowing/paymentcondition. Když zákazník trvá jedné z uvedených doplňkových služeb, a není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen zaplatit poplatky uvedené v aktuální tabulce poplatků.
 5. Nedoplatky, zablokování

  1. V případě zablokování kvůli opožděným platbám je zákazník povinen uhradit náklady vzniklé po dobu zablokování přístupu.
  2. Pokud je zákazník s úhradou jakékoliv částky v prodlení, které je důvodem k zablokování a toto zůstává navzdory výzvám ze strany skyDSL neúspěšné, má skyDSL nárok na okamžité zrušení smlouvy bez udání důvodu.
 6. Práva v případě vad dodaného zboží
  1. V případě dodání zboží je platná zákonná záruční lhůta.
  2. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat skyDSL o nalezených vadách a uvést všechny informace potřebné pro zjištění závady a její příčiny.
  3. skyDSL odstraní závady podle svého uvážení  opravou nebo výměnou zboží.
  4. Pokud zákazník obdrží náhradu za vadné zboží, je povinen vadný kus neprodleně vrátit. Zákazník skyDSL obdrží RMA (Return Material Authorisation) číslo, kterým je povinen zboží před odesláním viditelně označit.
  5. Není li identifikována žádná závada zboží a zákazník si uplatnil nárok na reklamaci neoprávněně, skyDSL má nárok účtovat zákazníkovi vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prověřením vráceného zboží.
 7. Ručení ze strany skyDSL

  1. Nároky na náhradu škody způsobené porušením povinností a protiprávními činy, jakož i nároky na náhradu zbytečných výdajů jsou vyloučeny jak vůči skyDSL, tak vůči jejich zástupcům.
  2. Toto omezení odpovědnosti neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí, jakož i v případě porušení základních smluvních povinností, tj. takových smluvních povinností, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat, a jejich porušením na druhé straně je ohroženo dosažení smluvního účelu. Rovněž se nevztahuje na škody způsobené zraněním na životech, těle nebo zdraví, pokud je za porušení povinností odpovědná společnost skyDSL. Omezení se rovněž nevztahuje na škody, které jsou založeny na nedostatku zaručené vlastnosti nebo za něž je poskytována odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
  3. V rámci zákona o telekomunikacích (TKG) stanovené v § 44a TKG zůstávají ustanovení o odpovědnosti a  o omezení nedotčena.
  4. Společnost skyDSL nepřebírá žádnou odpovědnost za zhoršení kvality satelitních služeb a mobilního rádiového kanálu v souvislosti s počasím, jakož i za kvalitu přenosu dat, doby přístupu, jakákoli omezení přístupu k pozemním nebo satelitním sítím a / nebo serverům připojeným k internetu.
 8. Povinnosti zákazníka

  1. Zákazník je povinen,

  • uvést v rámci objednávky úplné a přesné informace a tyto aktualizovat resp. o jakékoliv změně skyDSL okamžitě informovat,
  • držet svá přístupová hesla v tajnosti a nesděluje je třetím osobám. Pokud zákazník zjistí nebo má podezření, že jeho přístupové údaje se dostaly do rukou třetím stranám, je povinen to neprodleně oznámit skyDSL,
  • platit poplatky způsobené oprávněným nebo neoprávněným využíváním služeb třetími osobami, pokud a do té míry, nakolik je odpovědný za takové použití,
  • nezasahovat do sítě skyDSL nebo do jiných sítí, neprovádět změny nebo jejich nepoškozovat,
  • telekomunikační služby skyDSL (zejména přístup na internet) neposkytovat za poplatek, nebo za jiné výhody k dispozici třetím stranám a pokud je zákazník privátním zákazníkům, nevyužívat tyto služby pro obchodní účely,
  • poskytované internetové služby skyDSL nevyužívat pro komerční služby provozované třetími stranami, které umožňují bezdrátový přístup k internetu neomezenému počtu uživatelů nebo určité skupině uživatelů (zejména služby Hotspot), nebo přístup k internetu poskytnout třetím stranám, které takové služby provozují.
  • Zákazník bude jasně upozorněn, že data přenášená prostřednictvím internetu mohou být nezajištěné, a proto by měla přijmout všechna nezbytná opatření, aby přenos svých dat zajistil do max. možné míry a tím ochránil svůj počítač před možnými útoky ze strany třetích stran na internetu.
  • Zákazník je povinen zajistit, aby nebyl obsah ním umístěn nebo přenášený, jakož i jeho chování při využívání služeb, v rozporu se zákonem. Zákazníkovi je výslovně zakázáno zneužívat, nebo nechat zneužívat služby skyDSL, nebo je použít k páchání nezákonných nebo trestných činů. Zákazník osvobozuje skyDSL od nároků nebo nákladů, které vznikly využíváním nabízených služeb trestně a způsobily protiprávní akt. skyDSL je oprávněno okamžitě smazat vybraný obsah zákazníka, který porušuje zákon.
 9. Uživatelské omezení

  1.Zákazníkovi je zakázáno,
  • šířit prostřednictvím připojení viry, nepovolené reklamní sdělení (spam), řetězové dopisy nebo jiné obtěžující nebo škodlivé zprávy,
  • šířit informace s nezákonným nebo nemorálním obsahem nebo k těmto informacím nabádat,
  • přístup k Internetu použít pro provozování serveru a / nebo k trvalému propojení sítí, připojení stránek nebo telekomunikačních systémů,
  • přístup nebo kopírování operačního systému a / nebo sítě (skenování), jakož i neoprávněné sledování údajů a datových toků bez souhlasu majitele,
  • vytvářet připojení, jehož cílem je příjem plateb pro zákazníka nebo třetí stranu nebo jiné protislužby (např. protislužby za hovory na chat linky nebo reklamní linky)
  • vytvořit připojení, které neslouží pro přímou komunikaci s jiným účastníkem, ale pouze k účelu navázání připojení a / nebo trvání připojení.

  2. V případě vážné poruchy nebo ohrožení připojení nebo infrastruktury ze strany zákazníka je skyDSL oprávněné přijmout okamžitá technická opatření s cílem zajistit bezproblémový provoz.
  3. Automaticky provedené změny skyDSL týkající se softwaru satelitního modemu používaného zákazníky, je zákazník povinen umožnit (nap. Aktualizace firmwaru).
  4. skyDSL je oprávněn dočasně přerušit připojení a omezit dobu trvání nebo částečně nebo zcela podpojiť z důvodů veřejné bezpečnosti, na základě právních předpisů, bezpečnosti provozu sítě, zachování integrity sítě, soukromí nebo z provozních důvodů, z technického hlediska, pokud jsou požadované práce nezbytné .
 10. Trvání a ukončení smlouvy
  1. Doba trvání smlouvy začíná aktivací služby v souladu s článkem. 3.1. ( "Start").
  2. Pokud není dohodnuta minimální smluvní vázanost, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Tato smlouva může být ukončena s lhůtou 4 týdnů pokaždé po uplynutí platnosti smlouvy v daném měsíci.
  3. Pokud je dohodnuta minimální smluvní vázanost, bude smlouva po uplynutí automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců, v případě, že smlouva nebyla ukončena s výpovědní dobou 4 týdnů do konce smluvního období.
  4. Doplňkové služby mohou být ukončeny za dohodnutých podmínek. S ukončením smlouvy o základním připojení zaniká i smluvní vztah týkající se doplňkových služeb.
  5. Právo stran na mimořádným ukončení smlouvy z oprávněného důvodu po předchozím upozornění zůstává nezměněno. Jak důležité důvody pro skyDSL jsou ty, pokud zákazník poruší své povinnosti v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo poruší trestní právo nebo jiné zákonné předpisy. Pokud smlouvu se skyDSL zákazník vypoví bez dodržení lhůty a bez předchozího upozornění, má skyDSL nárok na náhradu škody za neplnění smlouvy. To zahrnuje i škody vzniklé z toho důvodu, že smlouva nemohla být naplněna v původně sjednané době trvání.
  6. Na základě pronájmu služeb od třetích stran (zejména sítě a satelitního operátora), pro splnění svých závazků vůči zákazníkovi, může skyDSL z důvodů nezávislých od skyDSL, smlouvu okamžitě vypovědět pokud získat takové služby třetích stran jinak není možné skyDSL, nebo je možné jen za nepřiměřené náklady. skyDSL má také právo okamžitě vypovědět smlouvu, pokud je pokytovanie dohodnutých služeb ekonomicky nesmyslné z důvodu zásadních technických nebo právních změn. skyDSL bude o tomto zákazníka neprodleně informovat a dosud neuplatněné základní poplatky za aktuální měsíc částečně vrátí.
 11. Příslušenství, výhrada vlastnictví

  1. Pokud si zákazník po celou dobu trvání smlouvy příslušenství bezplatně půjčuje (například satelitní modem a satelitní přijímač), zařízení zůstává ve vlastnictví skyDSL. Zákazník je povinen s dodaným zařízením zacházet pečlivě. Po ukončení smlouvy je zákazník povinen vrátit poskytnuté příslušenství na vlastní náklady a na vlastní riziko skyDSL. Odpovědnost za vady, které se vyskytnou během doby pronájmu a nejsou způsobeny nesprávnou manipulací, nese skyDSL v souladu se zákonnými ustanoveními. Nahrazení poškozeného nebo zničeného licencovaného příslušenství během trvání smlouvy se provádí na vyžádání, a pokud skyDSL není zodpovědné za poškození či zničení, na úkor zákazníka.
  2. V případě, že si zákazník příslušenství pronajme (například satelitní modem a satelitní přijímač), tento zůstává majetkem skyDSL. Zákazník je povinen s dodaným zařízením zacházet pečlivě. Po ukončení smlouvy je zákazník povinen vrátit poskytnuté příslušenství na vlastní náklady a na vlastní riziko skyDSL. Odpovědnost za vady, které se vyskytnou během doby pronájmu a nejsou způsobeny nesprávnou manipulací, nese skyDSL v souladu se zákonnými ustanoveními. Nepovinná jistota (§ 536 odst. 1, případ 1 BGB) je vyloučena.
  3. V případě, že je zákazníkovi jako součást svého vybraného produktu příslušenství ponechány zdarma a dlouhodobě, přechází tento do vlastnictví zákazníka předáním. skyDSL přijímá v tomto případě odpovědnost za poruchy v souladu s ustanovením číslo 6.
  4. V případě prodeje zboží zákazníkovi zůstává zboží ve vlastnictví skyDSL až do úplného zaplacení kupní ceny dodaného zboží.
  5. Všechna práva k přenechané SIM kartě, včetně udělení práv pro nainstalovaný software skyDSL příslušejí skyDSL. Vzhledem k technickým změnám je skyDSL oprávněny provést výměnu SIM karty za náhradní kartu.
 12. Změny ve Všeobecných obchodních podmínkách a v Popisu služeb
  1. skyDSL může změnit Všeobecné obchodní podmínky, pokud tímto nebudou ovlivněny základní smluvní ustanovení smlouvy a tyto změny jsou nutné z hlediska vývoje a při uzavření smlouvy nebyly předvídatelné, a jejichž opomenutí by značně narušilo povahu smlouvy. Zásadní změny jsou zejména ty, které se týkají povahy a rozsahu dohodnutých služeb a také doby trvání smlouvy včetně dohod o ukončení smlouvy.
  2. Popis služeb může být změněn, pokud je to nutné z legitimních důvodů a zákazníkovi tímto způsobem nebudou objektivně zhoršené služby specifikované při uzavření smlouvy (např. udržení nebo zlepšení funkčnosti) a od těchto se nebudou výrazně lišit. Legitimní důvod existuje, pokud jsou známé technologická zlepšení nebo pokud třetích stran, které pro skyDSL poskytují dohodnuté služby a jsou nezbytné pro dohodnuté služby, změní svou nabídku služeb.
  3. Navrhované změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Popisu služeb budou zákazníkovi zaslány nejméně do 30 dnů před jejich účinností v písemné formě. Souhlas zákazníka je považován za potvrzený, pokud nevede námitky proti změnám do 30 dnů od oznámení v písemné formě, s uvedením svého zákaznického čísla. Pokud má zákazník námitky ke změnám, budou pro něj tyto neplatné a smluvní poměr může být ze strany skyDSL ukončen k uplynutí smluvního období. skyDSL bude zákazníka o těchto důsledcích zvlášť informovat spolu s oznámením o změně.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. skyDSL může pro veškeré své smluvní závazky podléhat třetím stranám.
  2. Zákazník může svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přenášet na třetí strany pouze s předchozím písemným souhlasem skyDSL. Souhlas může být odmítnut pouze z objektivního důvodu.
  3. Obchodní vztahy mezi smluvními partnery podléhají právu Spolkové republiky Německo. Ustanovení obchodního úmluvy OSN (CISG) se nepoužije. Pokud je zákazník spotřebitelem, použijí se zde závazné předpisy na ochranu spotřebitele platné v daném státě, ve kterém má zákazník své bydliště, za předpokladu, že tyto poskytují zákazníkovu další ochranu.
  4. Pokud je zákazník obchodníka, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejným činitelům, místo jurisdikce pro všechny ze smluvního vztahu vyplývající nároky Berlin-Charlottenburg, Německo. Nicméně skyDSL může zákazníka žalovat na jeho všeobecním soudě.


skyDSL Europe B.V., stav: 01. August 2016
 
  
Vítejte v skyDSL!
Těšíme se na vaši návštěvu a váš zájem o našem rychlém internetovém připojení.

Než začneme, rádi bychom vás informovali, že tato webová stránka používá soubory cookies. Některé soubory cookies jsou nezbytné pro technicky bezchybné poskytování webových stránek. Ostatní nám pomáhají zlepšovat naše služby a vyhnout se zbytečné reklamě pro vás.

K návštěvě webových stránek je vyžadován váš souhlas. Samozřejmě respektujeme vaše soukromí. To je pro nás důležité a chtěli bychom vám moc poděkovat za vaši důvěru.

Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli spravovat v našem nastavení cookies spravovat. Další informace o možnostech nastavení, retenčních dobách a našich partnerech najdete v naší Zásady používání souborů cookie a naše  Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Soukromý zákazníci
Firemní zákazníci
Partner