Všeobecné obchodní podmínky (VOP)Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Co nejkratší, co nejpodrobnější. Všechno tedy uvidíte na první pohled.

Všeobecní obchodní podmínky

 1. Rozsah
  Následující všeobecné smluvní podmínky a popisy výkonnosti tvoří smluvní základ pro veškeré právní úkony mezi skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Německo, (dále jen "skyDSL") a zákazníkem pro poskytování služby "skyDSL", „satConnect“ a „Bo & Mia“ (dále jmenované společně jako "služby" a každá samostatně jako "služba"), a s tím souvisejících jiných služeb, a pro prodej zboží. Některé nabídky mohou podléhat zvláštním podmínkám těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich doplňovat. Všeobecné obchodní podmínky odlišující se od těchto podmínek jsou neplatné.
 2. Ukončení smlouvy
  Nabídky na internetových stránkách skyDSL nejsou závazné. Zákazník zadáním své objednávky, např. na webové stránce skyDSL, odešle závaznou nabídku na uzavření smlouvy se skyDSL na objednané služby. Následné potvrzení přijetí objednávky skyDSL nepředstavuje akceptování objednávky. skyDSL může objednávku potvrdit do 5 pracovních dnů od jejího přijetí, zasláním potvrzení objednávky. Po obdržení potvrzení objednávky nabývá smlouva v platnost.
 3. Aktivace služeb, doručení zboží
  1. Za účelem aktivace  skyDSL zákazníkovi sdělí přístupové údaje potřebné pro používání služeb a datum aktivace. Aktivace bude možná max. do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
  2. Objednané zboží bude zasláno do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy a  doručeno - v závislosti od  dopravy - do max. 20 pracovních dnů  od uzavření smlouvy.
 4. Platební podmínky, poplatky za doplňkové služby
  1. Měsíční poplatky a paušální ceny jsou splatné měsíčně předem. Ostatní náklady, zejména poplatky za připojení, jsou - není-li dohodnuto jinak - splatné za služby každý měsíc. Poplatky za služby jsou, není-li sjednán dřívější datum, splatné do pěti pracovních dnů od data vystavení faktury.
  2. Faktury budou zákazníkovi elektronicky zasílány na jím zadanou e-mailovou adresu a navíc k dispozici v zákaznické zóně. Pokud si zákazník žádá zasílání faktur poštou, skyDSL bude za tento úkon fakturovat poplatek ve výši 2,50 EUR.
  3. U některých služeb, které jsou uvedeny v sazebníku poplatků skyDSL, skyDSL účtuje i další poplatky. Obecně dostupný, úplný a platný ceník je k dispozici na adrese www.skydsl.eu/cs-CZ/Soukromý-zákazníci/Satelitní-internet/info/worthknowing/paymentcondition. Když zákazník trvá jedné z uvedených doplňkových služeb, a není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen zaplatit poplatky uvedené v aktuální tabulce poplatků.
 5. Nedoplatky, zablokování
  1. V případě blokování z důvodu neplacení platby je zákazník i nadále povinen hradit poplatky nezávisle na používání, které vznikly po dobu blokování.
  2. Pokud je zákazník v prodlení s platbou částek, které opravňují blokování, a upomínka od skyDSL zůstává neúspěšná, je skyDSL oprávněna z důležitého důvodu smlouvu vypovědět bez předchozího upozornění.
  3. Pokud má zákazník po předchozí neúspěšné upomínce nárok na mimořádné snížení poplatku z důležitého důvodu, nedojde k zablokování, pokud byly řádně zaplaceny všechny ostatní poplatky, které nejsou ovlivněny právem na snížení. Obzvláště důležité důvody pro zákazníka jsou neustálé nebo pravidelně se opakující odchylky od zaručených vlastností produktu. Pokud strany pokračují ve smlouvě i při odchylce zaručených vlastností produktu a neukončí ji, právo na snížení poplatku zaniká prodloužením smlouvy, nejpozději však po 3 měsících.
 6. Práva v případě vad dodaného zboží
  1. V případě dodání zboží je platná zákonná záruční lhůta.
  2. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat skyDSL o nalezených vadách a uvést všechny informace potřebné pro zjištění závady a její příčiny.
  3. skyDSL odstraní závady podle svého uvážení  opravou nebo výměnou zboží.
  4. Pokud zákazník obdrží náhradu za vadné zboží, je povinen vadný kus neprodleně vrátit. Zákazník skyDSL obdrží RMA (Return Material Authorisation) číslo, kterým je povinen zboží před odesláním viditelně označit.
  5. Není li identifikována žádná závada zboží a zákazník si uplatnil nárok na reklamaci neoprávněně, skyDSL má nárok účtovat zákazníkovi vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prověřením vráceného zboží.
 7. Ručení ze strany skyDSL
  1. Nároky na náhradu škody způsobené porušením povinností a protiprávními činy, jakož i nároky na náhradu zbytečných výdajů jsou vyloučeny jak vůči skyDSL, tak vůči jejich zástupcům.
  2. Toto omezení odpovědnosti neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí, jakož i v případě porušení základních smluvních povinností, tj. takových smluvních povinností, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat, a jejich porušením na druhé straně je ohroženo dosažení smluvního účelu. Rovněž se nevztahuje na škody způsobené zraněním na životech, těle nebo zdraví, pokud je za porušení povinností odpovědná společnost skyDSL. Omezení se rovněž nevztahuje na škody, které jsou založeny na nedostatku zaručené vlastnosti nebo za něž je poskytována odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
  3. V rámci zákona o telekomunikacích (TKG) stanovené v § 44a TKG zůstávají ustanovení o odpovědnosti a  o omezení nedotčena.
  4. Společnost skyDSL nepřebírá žádnou odpovědnost za zhoršení kvality satelitních služeb a mobilního rádiového kanálu v souvislosti s počasím, jakož i za kvalitu přenosu dat, doby přístupu, jakákoli omezení přístupu k pozemním nebo satelitním sítím a / nebo serverům připojeným k internetu.
 8. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinen,
   • uvést v rámci objednávky úplné a přesné informace a tyto aktualizovat resp. o jakékoliv změně skyDSL okamžitě informovat,
   • držet svá přístupová hesla v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Pokud zákazník zjistí nebo má podezření, že se jeho přístupové údaje dostaly do rukou třetím stranám, je povinen to neprodleně oznámit skyDSL,
   • platit poplatky způsobené oprávněným nebo neoprávněným využíváním služeb třetími osobami, pokud a nakolik je do té míry, odpovědný za takové použití,
   • nezasahovat do sítě skyDSL nebo do jiných sítí, neprovádět změny nebo je nepoškozovat,
   • telekomunikační služby skyDSL (zejména přístup na internet) neposkytovat za poplatek, nebo za jiné výhody k dispozici třetím stranám a pokud je privátním zákazníkem, nevyužívat tyto služby pro obchodní účely,
   • poskytované internetové služby skyDSL nevyužívat pro komerční služby provozované třetími stranami, které umožňují bezdrátový přístup k internetu neomezenému počtu uživatelů nebo určité skupině uživatelů (zejména služby Hotspot), nebo přístup k internetu poskytnout třetím stranám, které takové služby provozují.
  2. Zákazník bude jasně upozorněn, že data přenášená prostřednictvím internetu mohou být nezajištěná, a proto by měl podniknout všechna nezbytná opatření, aby přenos svých dat zajistil do max. možné míry a tím ochránil svůj počítač před možnými útoky ze strany třetích stran na internetu.
  3. Zákazník je povinen zajistit, aby nebyl obsah ním umístěn nebo přenášený, jakož i jeho chování při využívání služeb, v rozporu se zákonem. Zákazníkovi je výslovně zakázáno zneužívat, nebo nechat zneužívat služby skyDSL, nebo je použít k páchání nezákonných nebo trestných činů. Zákazník osvobozuje skyDSL od nároků nebo nákladů, které vznikly využíváním nabízených služeb trestně a způsobily protiprávní akt. skyDSL je oprávněno okamžitě smazat vybraný obsah zákazníka, který porušuje zákon.
  4. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit jakékoli vady, které existují v souvislosti s odchylkami ve službách poskytovaných společností skyDSL ve srovnání s popisy jejich služeb. To platí zejména pro odchylky, které zákazníkovi dávají příležitost podat stížnost podle vnitrostátního práva nebo nařízení Evropského parlamentu. Stížnosti mohou být neformální, musí však být vždy písemné a měly by obsahovat zejména jméno nebo název společnosti zákazníka, jeho adresu trvalého bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání, číslo smlouvy a případně adresu umístění služeb poskytovaných skyDSL. Pokud nebudou stížnosti sděleny okamžitě, právo zákazníka na stížnost a / nebo s tím souvisejícího práva může zaniknout. U stížností na opravy faktur je to obvykle po 2 měsících.
   Pokud skyDSL nevyhoví stížnosti podané k vyrovnání cen služeb nebo poskytované službě, má zákazník právo podat stížnost u národního střediska ochrany spotřebitele nebo u příslušného telekomunikačního úřadu.
 9. Uživatelské omezení
  1. Zákazníkovi je zakázáno,
   • šířit prostřednictvím připojení viry, nepovolené reklamní sdělení (spam), řetězové dopisy nebo jiné obtěžující nebo škodlivé zprávy,
   • šířit informace s nezákonným nebo nemorálním obsahem nebo k těmto informacím nabádat,
   • přístup k Internetu použít pro provozování serveru a / nebo k trvalému propojení sítí, připojení stránek nebo telekomunikačních systémů,
   • přístup nebo kopírování operačního systému a / nebo sítě (skenování), jakož i neoprávněné sledování údajů a datových toků bez souhlasu majitele,
   • vytvářet připojení, jehož cílem je příjem plateb pro zákazníka nebo třetí stranu nebo jiné protislužby (např. protislužby za hovory na chat linky nebo reklamní linky)
   • vytvořit připojení, které neslouží pro přímou komunikaci s jiným účastníkem, ale pouze k účelu navázání připojení a / nebo trvání připojení.
  2. V případě vážné poruchy nebo ohrožení připojení nebo infrastruktury ze strany zákazníka je skyDSL oprávněné přijmout okamžitá technická opatření s cílem zajistit bezproblémový provoz.
  3. Automaticky provedené změny skyDSL týkající se softwaru satelitního modemu používaného zákazníky, je zákazník povinen umožnit (nap. Aktualizace firmwaru).
  4. skyDSL je oprávněn dočasně přerušit připojení a omezit dobu trvání nebo částečně nebo zcela podpojiť z důvodů veřejné bezpečnosti, na základě právních předpisů, bezpečnosti provozu sítě, zachování integrity sítě, soukromí nebo z provozních důvodů, z technického hlediska, pokud jsou požadované práce nezbytné .
 10. Doba trvání a ukončení smlouvy
  1. Doba trvání smlouvy začíná aktivací služby v souladu s článkem. 3.1. ( "Začátek tarifu").
  2. Pokud není dohodnuta minimální smluvní vázanost, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Tato smlouva může být ukončena s lhůtou 4 týdnů pokaždé po uplynutí platnosti smlouvy v daném měsíci.
  3. Pokud je dohodnuta minimální smluvní vázanost, bude smlouva po uplynutí automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců, v případě, že smlouva nebyla ukončena s výpovědní dobou 4 týdnů do konce smluvního období.
  4. Dodatečně objednané služby mohou být ukončeny za dohodnutých lhůt a podmínek pro službu. S ukončením smlouvy základního připojení zaniká i smluvní vztah týkající se doplňkových služeb.
  5. Právo stran na mimořádném ukončení smlouvy z oprávněného důvodu po předchozím upozornění zůstává nedotčeno. Obzvláště důležité důvody pro zákazníka jsou neustálé nebo pravidelně se opakující odchylky zaručených vlastností produktu. Důležitými důvody pro skyDSL jsou zejména porušení smluvních povinností, které mu ukládají zákazníci v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, jakož i porušení trestních předpisů nebo jiných zákonných ustanovení. Pokud skyDSL vypoví smlouvu bez předchozího upozornění z důvodů, za které je zákazník odpovědný, má skyDSL nárok na náhradu škody z důvodu neplnění smlouvy. To zahrnuje také škody, které skyDSL vznikají v důsledku skutečnosti, že smlouva nemohla být provedena pro původně dohodnutou dobu.
  6. Na základě pronájmu služeb od třetích stran (zejména sítě a satelitního operátora), které skyDSL používá k plnění svých závazků vůči zákazníkovi, z důvodů, za které skyDSL nenese odpovědnost, opravňuje skyDSL k mimořádnému ukončení smlouvy, pokud jiné obstarání těchto služeb poskytovaných třetí stranou není pro skyDSL možné nebo je možné pouze s nepřiměřeně vysokými výdaji. skyDSL má také právo ukončit smlouvu bez předchozího upozornění, pokud zásadní změny v technických nebo právních normách způsobí, že je ekonomicky nerozumné poskytovat dohodnuté služby. skyDSL o tom bude zákazníka neprodleně informovat a případně mu proporcionálně uhradí veškeré nevyužité základní poplatky za aktuální měsíc.
 11. Příslušenství, výhrada vlastnictví
  1. Pokud si zákazník po celou dobu trvání smlouvy příslušenství bezplatně půjčuje (například satelitní modem a satelitní přijímač), zařízení zůstává ve vlastnictví skyDSL. Zákazník je povinen s dodaným zařízením zacházet pečlivě. Po ukončení smlouvy je zákazník povinen vrátit poskytnuté příslušenství na vlastní náklady a na vlastní riziko skyDSL. Odpovědnost za vady, které se vyskytnou během doby pronájmu a nejsou způsobeny nesprávnou manipulací, nese skyDSL v souladu se zákonnými ustanoveními. Nahrazení poškozeného nebo zničeného licencovaného příslušenství během trvání smlouvy se provádí na vyžádání, a pokud skyDSL není zodpovědné za poškození či zničení, na úkor zákazníka.
  2. V případě, že si zákazník příslušenství pronajme (například satelitní modem a satelitní přijímač), tento zůstává majetkem skyDSL. Zákazník je povinen s dodaným zařízením zacházet pečlivě. Po ukončení smlouvy je zákazník povinen vrátit poskytnuté příslušenství na vlastní náklady a na vlastní riziko skyDSL. Odpovědnost za vady, které se vyskytnou během doby pronájmu a nejsou způsobeny nesprávnou manipulací, nese skyDSL v souladu se zákonnými ustanoveními. Nepovinná jistota (§ 536 odst. 1, případ 1 BGB) je vyloučena.
  3. V případě, že je zákazníkovi jako součást svého vybraného produktu příslušenství ponechány zdarma a dlouhodobě, přechází tento do vlastnictví zákazníka předáním. skyDSL přijímá v tomto případě odpovědnost za poruchy v souladu s ustanovením číslo 6.
  4. V případě prodeje zboží zákazníkovi zůstává zboží ve vlastnictví skyDSL až do úplného zaplacení kupní ceny dodaného zboží.
  5. Všechna práva k přenechané SIM kartě, včetně udělení práv pro nainstalovaný software skyDSL příslušejí skyDSL. Vzhledem k technickým změnám je skyDSL oprávněny provést výměnu SIM karty za náhradní kartu.
 12. Změny ve Všeobecných obchodních podmínkách a v Popisu služeb
  1. skyDSL může změnit Všeobecné obchodní podmínky, pokud tímto nebudou ovlivněny základní smluvní ustanovení smlouvy a tyto změny jsou nutné z hlediska vývoje a při uzavření smlouvy nebyly předvídatelné, a jejichž opomenutí by značně narušilo povahu smlouvy. Zásadní změny jsou zejména ty, které se týkají povahy a rozsahu dohodnutých služeb a také doby trvání smlouvy včetně dohod o ukončení smlouvy.
  2. Popis služeb může být změněn, pokud je to nutné z legitimních důvodů a zákazníkovi tímto způsobem nebudou objektivně zhoršené služby specifikované při uzavření smlouvy (např. udržení nebo zlepšení funkčnosti) a od těchto se nebudou výrazně lišit. Legitimní důvod existuje, pokud jsou známé technologická zlepšení nebo pokud třetích stran, které pro skyDSL poskytují dohodnuté služby a jsou nezbytné pro dohodnuté služby, změní svou nabídku služeb.
  3. Navrhované změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Popisu služeb budou zákazníkovi zaslány nejméně do 30 dnů před jejich účinností v písemné formě. Souhlas zákazníka je považován za potvrzený, pokud nevede námitky proti změnám do 30 dnů od oznámení v písemné formě, s uvedením svého zákaznického čísla. Pokud má zákazník námitky ke změnám, budou pro něj tyto neplatné a smluvní poměr může být ze strany skyDSL ukončen k uplynutí smluvního období. skyDSL bude zákazníka o těchto důsledcích zvlášť informovat spolu s oznámením o změně.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. skyDSL může pro veškeré své smluvní závazky podléhat třetím stranám.
  2. Zákazník může svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přenášet na třetí strany pouze s předchozím písemným souhlasem skyDSL. Souhlas může být odmítnut pouze z objektivního důvodu.
  3. Obchodní vztahy mezi smluvními partnery podléhají právu Spolkové republiky Německo. Ustanovení obchodního úmluvy OSN (CISG) se nepoužije. Pokud je zákazník spotřebitelem, použijí se zde závazné předpisy na ochranu spotřebitele platné v daném státě, ve kterém má zákazník své bydliště, za předpokladu, že tyto poskytují zákazníkovu další ochranu.
  4. Pokud je zákazník obchodníka, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejným činitelům, místo jurisdikce pro všechny ze smluvního vztahu vyplývající nároky Berlin-Reinickendorf, Německo. Nicméně skyDSL může zákazníka žalovat na jeho všeobecním soudě.


skyDSL Europe B.V., stav: 30. dubna 2021