Všeobecné obchodní podmínky (VOP)Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Co nejkratší, co nejpodrobnější. Všechno tedy uvidíte na první pohled.

Všeobecní obchodní podmínky

 1. Rozsah
  Následující všeobecné smluvní podmínky a popisy výkonnosti tvoří smluvní základ pro veškeré právní úkony mezi skyDSL Deutschland GmbH, Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Německo, (dále jen "skyDSL") a zákazníkem pro poskytování služby "skyDSL", „satConnect“ a „Bo & Mia“ (dále jmenované společně jako "služby" a každá samostatně jako "služba"), a s tím souvisejících jiných služeb, a pro prodej zboží. Některé nabídky mohou podléhat zvláštním podmínkám těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich doplňovat. Všeobecné obchodní podmínky odlišující se od těchto podmínek jsou neplatné.
 2. Ukončení smlouvy
  Nabídky na internetových stránkách skyDSL nejsou závazné. Zákazník zadáním své objednávky, např. na webové stránce skyDSL, odešle závaznou nabídku na uzavření smlouvy se skyDSL na objednané služby. Následné potvrzení přijetí objednávky skyDSL nepředstavuje akceptování objednávky. skyDSL může objednávku potvrdit do 5 pracovních dnů od jejího přijetí, zasláním potvrzení objednávky. Po obdržení potvrzení objednávky nabývá smlouva v platnost.
 3. Aktivace služeb, doručení zboží
  1. Za účelem aktivace  skyDSL zákazníkovi sdělí přístupové údaje potřebné pro používání služeb a datum aktivace. Aktivace bude možná max. do 20 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
  2. Objednané zboží bude zasláno do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy a  doručeno - v závislosti od  dopravy - do max. 20 pracovních dnů  od uzavření smlouvy.
 4. Platební podmínky, poplatky za doplňkové služby

  1. Základní měsíční poplatky a paušály se platí měsíčně předem. Ostatní poplatky, zejména poplatky za připojení, se - pokud není dohodnuto jinak - platí měsíčně po poskytnutí služby. Není-li dohodnuto dřívější datum, jsou poplatky za služby splatné do pěti pracovních dnů po vystavení faktury.
  2. Faktury jsou zákazníkovi k dispozici v elektronické podobě v zákaznické zóně. Pokud zákazník dodatečně požádá o zaslání faktury poštou, může si společnost skyDSL účtovat poplatek ve výši 2,50 EUR za fakturu.
  3. Za některé služby, které jsou uvedeny v tabulce poplatků skyDSL, si skyDSL účtuje další poplatky. Obecně přístupný, úplný a platný ceník je k dispozici na adrese www.skydsl.eu/cs-DE/Soukromý-zákazníci/Satelitní-internet/info/worthknowing/paymentcondition. Pokud zákazník využije službu uvedenou v tomto seznamu a nebyla uzavřena žádná odchylná dohoda, je povinen zaplatit poplatky uvedené v příslušném aktuálním sazebníku poplatků.
 5. Nedoplatky, zablokování
  1. V případě blokování z důvodu neplacení platby je zákazník i nadále povinen hradit poplatky nezávisle na používání, které vznikly po dobu blokování.
  2. Pokud je zákazník v prodlení s platbou částek, které opravňují blokování, a upomínka od skyDSL zůstává neúspěšná, je skyDSL oprávněna z důležitého důvodu smlouvu vypovědět bez předchozího upozornění.
  3. Pokud má zákazník po předchozí neúspěšné upomínce nárok na mimořádné snížení poplatku z důležitého důvodu, nedojde k zablokování, pokud byly řádně zaplaceny všechny ostatní poplatky, které nejsou ovlivněny právem na snížení. Obzvláště důležité důvody pro zákazníka jsou neustálé nebo pravidelně se opakující odchylky od zaručených vlastností produktu. Pokud strany pokračují ve smlouvě i při odchylce zaručených vlastností produktu a neukončí ji, právo na snížení poplatku zaniká prodloužením smlouvy, nejpozději však po 3 měsících.
 6. Práva v případě vad dodaného zboží
  1. V případě dodání zboží existuje zákonné právo odpovědnosti za vady.
  2. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost skyDSL o zjištěných závadách a poskytnout v přiměřeném rozsahu veškeré informace nezbytné pro určení závady a jejích příčin.
  3. Společnost skyDSL odstraní vady podle vlastního uvážení buď opravou, nebo náhradní dodávkou. V případě, že se společnost skyDSL rozhodne pro náhradní dodávku, obdržíte náhradní zařízení zpravidla do 2 týdnů. V některých regionech to může vzhledem k regionálním podmínkám trvat déle. Pokud by výrobce nebyl schopen dodat zboží okamžitě, dodací lhůta se odpovídajícím způsobem zpozdí.
  4. Pokud zákazník obdrží od společnosti skyDSL náhradu za vadné zboží, je povinen vadné zboží neprodleně vrátit. Zákazník bude společností skyDSL informován o čísle RMA (Return Material Authorisation), kterým má zboží před vrácením označit.
  5. Pokud se nejedná o záruční případ a pokud zákazník zavinil neoprávněné uplatnění záručních nároků, je společnost skyDSL oprávněna účtovat zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s kontrolou vráceného zboží.
 7. Ručení ze strany skyDSL
  1. Nároky na náhradu škody způsobené porušením povinností a protiprávními činy, jakož i nároky na náhradu zbytečných výdajů jsou vyloučeny jak vůči skyDSL, tak vůči jejich zástupcům.
  2. Toto omezení odpovědnosti neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí, jakož i v případě porušení základních smluvních povinností, tj. takových smluvních povinností, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat, a jejich porušením na druhé straně je ohroženo dosažení smluvního účelu. Rovněž se nevztahuje na škody způsobené zraněním na životech, těle nebo zdraví, pokud je za porušení povinností odpovědná společnost skyDSL. Omezení se rovněž nevztahuje na škody, které jsou založeny na nedostatku zaručené vlastnosti nebo za něž je poskytována odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
  3. V rámci zákona o telekomunikacích (TKG) stanovené v § 44a TKG zůstávají ustanovení o odpovědnosti a  o omezení nedotčena.
  4. Společnost skyDSL nepřebírá žádnou odpovědnost za zhoršení kvality satelitních služeb a mobilního rádiového kanálu v souvislosti s počasím, jakož i za kvalitu přenosu dat, doby přístupu, jakákoli omezení přístupu k pozemním nebo satelitním sítím a / nebo serverům připojeným k internetu.
 8. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník se zavazuje,
   • uvést úplné a pravdivé informace v rámci svých objednávek a udržovat své registrační údaje aktuální nebo neprodleně informovat společnost skyDSL o jakýchkoli změnách,
   • uchovávat své přístupové údaje v přísné důvěrnosti a nesdělovat je třetím stranám. Pokud zákazník zjistí nebo má podezření, že se o jeho přístupových údajích dozvěděly třetí strany, musí o tom neprodleně informovat společnost skyDSL,
   • zaplatit také poplatky, které vznikly oprávněným nebo neoprávněným používáním služby třetími stranami, pokud a v rozsahu, v jakém je za takové používání odpovědný,
    nezasahovat do sítě skyDSL nebo jiných sítí, neměnit je ani nepoškozovat.
   • nezasahovat do sítě skyDSL nebo jiných sítí, neměnit je ani nepoškozovat.
   • neposkytovat nebo nepředávat telekomunikační služby poskytované společností skyDSL (zejména službu přístupu k internetu) třetím osobám za úplatu nebo jiné výhody, a pokud je zákazník soukromým zákazníkem, nepoužívat tyto služby ke komerčním účelům,
   • nevyužívat služby přístupu k internetu poskytované společností skyDSL k poskytování komerčních služeb třetích stran, které umožňují neomezenému počtu uživatelů nebo definované skupině uživatelů bezdrátový přístup k internetu (zejména služby hotspotů), nebo poskytovat třetím stranám služby přístupu k internetu pro poskytování takových služeb.
  2. Zákazník je výslovně upozorněn, že data přenášená prostřednictvím internetu mohou být nechráněná, a proto by měl přijmout veškerá nezbytná opatření, aby byl přenos jeho dat co nejbezpečnější a aby ochránil svůj počítač před možnými útoky třetích stran prostřednictvím internetu.
  3. Zákazník je povinen zajistit, aby jím zveřejněný a/nebo přenášený obsah, jakož i jeho chování při využívání služeb neporušovaly platné právní předpisy. Zákazníkovi je výslovně zakázáno zneužívat služby skyDSL nebo umožnit jejich zneužití, případně je využívat k páchání nezákonných nebo trestných činů. Zákazník je povinen odškodnit společnost skyDSL za veškeré náklady a nároky třetích stran, které mohou být způsobeny protiprávním jednáním zaviněným zákazníkem při využívání nabízených služeb. skyDSL je oprávněna okamžitě odstranit jakýkoli obsah zveřejněný zákazníkem, který porušuje platné právní předpisy.
  4. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit veškeré závady v souvislosti s odchylkami služeb poskytovaných společností skyDSL od jejich popisu. To platí zejména pro odchylky, které zákazníkovi dávají možnost podat reklamaci podle vnitrostátního práva nebo podle nařízení Evropského parlamentu. Reklamace může být podána neformálně, ale vždy musí být podána písemně na adresu , a měla by obsahovat zejména jméno nebo název společnosti zákazníka, adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla či místa podnikání, číslo smlouvy a případně adresu místa, kde jsou služby poskytovány skyDSL. Pokud nejsou reklamace sděleny neprodleně, může právo zákazníka na reklamaci a/nebo související práva zaniknout. V případě reklamace oprav faktur se tak děje pravidelně po dvou měsících.
   Pokud skyDSL nevyhoví reklamaci podané na vyúčtování ceny služby nebo služby, která má být poskytnuta, má zákazník právo podat reklamaci u národního úřadu pro ochranu spotřebitele nebo u příslušného telekomunikačního úřadu.
 9. Uživatelské omezení
  1. Zákazníkovi je zakázáno,
   • šířit prostřednictvím připojení viry, nepovolené reklamní sdělení (spam), řetězové dopisy nebo jiné obtěžující nebo škodlivé zprávy,
   • šířit informace s nezákonným nebo nemorálním obsahem nebo k těmto informacím nabádat,
   • přístup k Internetu použít pro provozování serveru a / nebo k trvalému propojení sítí, připojení stránek nebo telekomunikačních systémů,
   • přístup nebo kopírování operačního systému a / nebo sítě (skenování), jakož i neoprávněné sledování údajů a datových toků bez souhlasu majitele,
   • vytvářet připojení, jehož cílem je příjem plateb pro zákazníka nebo třetí stranu nebo jiné protislužby (např. protislužby za hovory na chat linky nebo reklamní linky)
   • vytvořit připojení, které neslouží pro přímou komunikaci s jiným účastníkem, ale pouze k účelu navázání připojení a / nebo trvání připojení.
  2. V případě vážné poruchy nebo ohrožení připojení nebo infrastruktury ze strany zákazníka je skyDSL oprávněné přijmout okamžitá technická opatření s cílem zajistit bezproblémový provoz.
  3. Automaticky provedené změny skyDSL týkající se softwaru satelitního modemu používaného zákazníky, je zákazník povinen umožnit (nap. Aktualizace firmwaru).
  4. skyDSL je oprávněn dočasně přerušit připojení a omezit dobu trvání nebo částečně nebo zcela podpojiť z důvodů veřejné bezpečnosti, na základě právních předpisů, bezpečnosti provozu sítě, zachování integrity sítě, soukromí nebo z provozních důvodů, z technického hlediska, pokud jsou požadované práce nezbytné .
 10. Doba trvání a ukončení smlouvy
  1. Doba trvání smlouvy začíná aktivací služby v souladu s článkem. 3.1. ( "Začátek tarifu").
  2. Pokud není dohodnuta minimální smluvní vázanost, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Tato smlouva může být ukončena s lhůtou 4 týdnů pokaždé po uplynutí platnosti smlouvy v daném měsíci.
  3. Pokud je dohodnuta minimální smluvní vázanost, bude smlouva po uplynutí automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců, v případě, že smlouva nebyla ukončena s výpovědní dobou 4 týdnů do konce smluvního období.
  4. Dodatečně objednané služby mohou být ukončeny za dohodnutých lhůt a podmínek pro službu. S ukončením smlouvy základního připojení zaniká i smluvní vztah týkající se doplňkových služeb.
  5. Právo stran na mimořádném ukončení smlouvy z oprávněného důvodu po předchozím upozornění zůstává nedotčeno. Obzvláště důležité důvody pro zákazníka jsou neustálé nebo pravidelně se opakující odchylky zaručených vlastností produktu. Důležitými důvody pro skyDSL jsou zejména porušení smluvních povinností, které mu ukládají zákazníci v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, jakož i porušení trestních předpisů nebo jiných zákonných ustanovení. Pokud skyDSL vypoví smlouvu bez předchozího upozornění z důvodů, za které je zákazník odpovědný, má skyDSL nárok na náhradu škody z důvodu neplnění smlouvy. To zahrnuje také škody, které skyDSL vznikají v důsledku skutečnosti, že smlouva nemohla být provedena pro původně dohodnutou dobu.
  6. Na základě pronájmu služeb od třetích stran (zejména sítě a satelitního operátora), které skyDSL používá k plnění svých závazků vůči zákazníkovi, z důvodů, za které skyDSL nenese odpovědnost, opravňuje skyDSL k mimořádnému ukončení smlouvy, pokud jiné obstarání těchto služeb poskytovaných třetí stranou není pro skyDSL možné nebo je možné pouze s nepřiměřeně vysokými výdaji. skyDSL má také právo ukončit smlouvu bez předchozího upozornění, pokud zásadní změny v technických nebo právních normách způsobí, že je ekonomicky nerozumné poskytovat dohodnuté služby. skyDSL o tom bude zákazníka neprodleně informovat a případně mu proporcionálně uhradí veškeré nevyužité základní poplatky za aktuální měsíc.
 11. Koncová zařízení, výhrada vlastnictví
  1. Pokud je zákazníkovi poskytnuto koncové zařízení (např. satelitní modem nebo satelitní anténa) bezplatně po dobu trvání smlouvy (výpůjčka), zůstává toto zařízení ve vlastnictví společnosti skyDSL. Zákazník je povinen s poskytnutými zařízeními zacházet opatrně. Po ukončení smluvního vztahu je zákazník povinen vrátit poskytnuté zařízení společnosti skyDSL na vlastní náklady a na vlastní riziko. Společnost skyDSL odpovídá za případné vady poskytnutého zařízení v době trvání nájemní smlouvy, které nebyly způsobeny nesprávným zacházením, v souladu se zákonnými ustanoveními. Výměna poškozeného nebo zničeného zařízení v průběhu trvání smlouvy bude provedena na žádost a v případě, že skyDSL za poškození nebo zničení neodpovídá, na náklady zákazníka.
  2. Pokud si zákazník pronajme koncové zařízení (např. satelitní modem nebo satelitní anténu), zůstává toto zařízení majetkem společnosti skyDSL. Zákazník je povinen s poskytnutým zařízením zacházet opatrně. Po ukončení smluvního vztahu je zákazník povinen vrátit poskytnuté koncové zařízení společnosti skyDSL na vlastní náklady a na vlastní riziko. Společnost skyDSL odpovídá podle zákonných ustanovení za vady, které se na zařízení vyskytnou během trvání nájemního vztahu a které nejsou způsobeny nesprávným zacházením s pronajatým zařízením. Odpovědnost ze záruky bez ohledu na zavinění (§ 536a odst. 1, případ 1 BGB) je vyloučena.
  3. V případě, že je zákazníkovi poskytnuto koncové zařízení bezplatně a trvale v rámci produktu, který si zákazník zvolil, přechází vlastnictví zařízení na zákazníka okamžikem předání. skyDSL v tomto případě přebírá odpovědnost za vady podle bodu 6.
  4. V případě prodeje zboží zákazníkovi si společnost skyDSL ponechává vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
  5. Veškerá práva k dodané SIM kartě, včetně poskytnutí práv k užívání softwaru instalovaného společností skyDSL na SIM kartě, zůstávají společnosti skyDSL. Z důvodu technických změn je společnost skyDSL oprávněna vyměnit SIM-kartu za kartu náhradní.
  6. Po skončení smlouvy a za předpokladu, že zákazník plně vyrovnal své závazky vůči skyDSL, bude provedena aktivace koncového zařízení vázaného na skyDSL a ve vlastnictví zákazníka.
 12. Změny ve Všeobecných obchodních podmínkách a v Popisu služeb
  1. skyDSL může změnit Všeobecné obchodní podmínky, pokud tímto nebudou ovlivněny základní smluvní ustanovení smlouvy a tyto změny jsou nutné z hlediska vývoje a při uzavření smlouvy nebyly předvídatelné, a jejichž opomenutí by značně narušilo povahu smlouvy. Zásadní změny jsou zejména ty, které se týkají povahy a rozsahu dohodnutých služeb a také doby trvání smlouvy včetně dohod o ukončení smlouvy.
  2. Popis služeb může být změněn, pokud je to nutné z legitimních důvodů a zákazníkovi tímto způsobem nebudou objektivně zhoršené služby specifikované při uzavření smlouvy (např. udržení nebo zlepšení funkčnosti) a od těchto se nebudou výrazně lišit. Legitimní důvod existuje, pokud jsou známé technologická zlepšení nebo pokud třetích stran, které pro skyDSL poskytují dohodnuté služby a jsou nezbytné pro dohodnuté služby, změní svou nabídku služeb.
  3. Navrhované změny Všeobecných obchodních podmínek nebo Popisu služeb budou zákazníkovi zaslány nejméně do 30 dnů před jejich účinností v písemné formě. Souhlas zákazníka je považován za potvrzený, pokud nevede námitky proti změnám do 30 dnů od oznámení v písemné formě, s uvedením svého zákaznického čísla. Pokud má zákazník námitky ke změnám, budou pro něj tyto neplatné a smluvní poměr může být ze strany skyDSL ukončen k uplynutí smluvního období. skyDSL bude zákazníka o těchto důsledcích zvlášť informovat spolu s oznámením o změně.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. skyDSL může pro veškeré své smluvní závazky podléhat třetím stranám.
  2. Zákazník může svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přenášet na třetí strany pouze s předchozím písemným souhlasem skyDSL. Souhlas může být odmítnut pouze z objektivního důvodu.
  3. Obchodní vztahy mezi smluvními partnery podléhají právu Spolkové republiky Německo. Ustanovení obchodního úmluvy OSN (CISG) se nepoužije. Pokud je zákazník spotřebitelem, použijí se zde závazné předpisy na ochranu spotřebitele platné v daném státě, ve kterém má zákazník své bydliště, za předpokladu, že tyto poskytují zákazníkovu další ochranu.
  4. Pokud je zákazník obchodníka, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejným činitelům, místo jurisdikce pro všechny ze smluvního vztahu vyplývající nároky Berlin-Reinickendorf, Německo. Nicméně skyDSL může zákazníka žalovat na jeho všeobecním soudě.


skyDSL Deutschland GmbH, stav: 11. července 2022