Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
A lehető legrövidebb, a lehető legrészletesebb. Így mindent egy pillanat alatt megnézhet.

Általános Szerződési Feltételek

 1. Hatályba lépés
  Az alábbi Általános Szerződési Feltételek és a hozzájuk tartozó szolgáltatásleírások adják a jogi folyamatok szerződési alapját a skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Németország, (az alábbiakban skyDSL) és az ügyfél között, a „skyDSL“, „satConnect“ és a „Bo & Mia“ (az alábbiakban “szolgáltatás” vagy “szolgáltatások” megnevezés alatt), valamint az ehhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokra és a hardverre vonatkozólag. Bizonyos promóciós ajánlatok speciális feltételekhez lehetnek kötve, amelyek kiegészítőek, vagy elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételekkel szemben. A szerződéstől eltérő feltételek, nem kerülnek alkalmazásra.
 2. A szerződés lezárása
  A skyDSL weboldalán található ajánlatok nem kötelező érvényűek. Megrendelésével, amelyet például a skyDSL weboldalán keresztül adhat le, az ügyfél kötelező érvényű ajánlatot tesz a skyDSL-lel a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésére. A skyDSL által küldött átvételi elismervény nem jelenti az ajánlat elfogadását. A skyDSL a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül elfogadja az ügyfél ajánlatát a megrendelés visszaigazolásának megküldésével. A megrendelés visszaigazolásának kézhezvétele után a szerződés megkötésre kerül.
 3. A szolgáltatás aktiválása, a hardver szállítása
  1. Az aktiválást megelőzően a skyDSL az ügyfél rendelkezésére bocsátja a belépési adatokat és az aktiválási dátumot. Az aktiválás maximum 20 nappal a szerződés megkötése után történik.
  2. A hardver a megrendelést követő 10 napon belül küldésre, majd - a kézbesítési idő függvényében - maximum 20 napon belül kézbesítésre kerül.
 4. Fizetési feltételek, számlázás és kiegészítő szolgáltatások
  1. A havi alapdíjakat és az átalánydíjakat előre kell fizetni. A további kiegészítő díjak és a nem előre meghatározott szolgáltatási díjak - mindaddig, amíg másképp nem határozunk -, szintén havonta kerülnek számlázásra. A teljesítménybérek befizetése, amennyiben azokat nem egy korábbi időpontra időzítettek, a számla kiállítását követő öt munkanapon belül esedékes.
  2. A számlákat elektronikusan, a személyes ügyfélfelüten bocsájtjuk rendelkezésre. Amennyiben postai számlát küldünk, a számlánként 2,50 € terheli az ügyfélet.
  3. A skyDSL árlistán feltüntetett bizonyos szolgáltatásokért, a szolgáltató különdíjakat számít fel. Az általános, teljes és érvényes árlistát itt találja: www.skydsl.eu/hu-HU/Lakossági-ügyfelek/Műholdas-internet/info/worthknowing/paymentcondition. Ha az ügyfél egy itt megtalálható szolgáltatást rendel meg, akkor a szolgáltatás díja az aktuális árlista szerint változhat.
 5. Késedelmes fizetés, blokkolás
  1. A fizetés elmaradása miatt a szolgáltatásban fellépő korlátozás esetén az ügyfél köteles a nevezett időszakra is befizetni a kiszámlázott díjakat.
  2. Amennyiben az ügyfél elmulasztja a számlázott díjak befizetését - figyelmen kívül hagyva a korlátozást és a figyelmeztetéseket -, a skyDSL-nek jogában áll indoklás nélkül megszüntetni a szerződést.
  3. Ha az ügyfelet egy korábbi sikertelen figyelmeztetés után fontos okból rendkívüli mértékű díjcsökkentés illeti meg, akkor nem lesz zárolás, feltéve, hogy minden egyéb díjat, amelyet a csökkentéshez való jog nem érint, megfelelően megfizették. Az ügyfél számára különösen fontos ok a folyamatos vagy rendszeresen visszatérő eltérés a garantált terméktulajdonságoktól. Ha a felek a garantált terméktulajdonságoktól való eltérés ellenére is folytatják a szerződést, és nem mondják fel, a díj csökkentésének joga a szerződés meghosszabbításával, de legkésőbb 3 hónap elteltével lejár.
 6. A kiküldött áru hibáira vonatkozó jogok
  1. Az áruk szállítására törvény szerinti szavatosság vonatkozik.
  2. Az áru bármilyen hibája vagy károsodása esetén az ügyfél köteles azonnal írásban értesíteni a skyDSL-t, a károsodást szemléltető összes információt rendelkezésre bocsátva.
  3. A skyDSL saját döntése alapján utánküldéssel vagy cserével orvosolja a fellépett problémát. Ha a skyDSL a csereszállítás mellett dönt, 2 héten belül megkapja cserekészülékét. Egyes régiókban a regionális viszonyok miatt ez tovább tarthat. Ha a gyártó nem tudja azonnal szállítani, a szállítási határidő ennek megfelelően módosul.
  4. Az ügyfél köteles visszaküldeni a hibás terméket. Ebben az esetben az ügyfélnek egy RMA (Return Material Authorisation) retúrszámot küldünk, amelyet fel kell tüntetnie a csomagon.
  5. Amennyiben a visszaküldött terméknél nem áll fenn hiba vagy károsodás, úgy a garancia nem érvényes, így a skyDSL számlázhatja a termék vizsgálatának költségeit.
 7. A skyDSL felelőssége
  1. Kártérítésre vagy az összeg visszatérítésére nem megfelelő használat esetén nincs lehetőség, sem a skyDSL-nél, sem a cég további partnereinél.
  2. Ez a korlátozás nem áll fenn, ha a károkozás előzetes gondatlanságból a szerződés feltételeinek megszegésével, vagy a szerződés nem teljes körű teljesítésével történt, illetőleg ha a cég szerződési partnere nem tett eleget az előzőekben elfogadott feltételeknek. Emellett ugyanígy érvényét veszti, ha a skyDSL hibájából emberi élet, test vagy egészségben történt károkozás. A korlátozás nem vonatkozik azon károkra, amelyek egy előre látott hiányosságra vagy szavatosságra alapoznak.
  3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos jogszabályok (Telekommunikációs törvény §44.) rendelkezései az irányadók.
  4. A skyDSL a műholdas és mobilhálózatos szolgáltatások esetében az időjárás okozta zavarokért, az adatátvitel minőségéért, a hozzáférési időért, a földi vagy műholdas hálózatokhoz vagy szerverekhez való hozzáférés bármilyen korlátozásáért nem vállal felelősséget.
 8. Az ügyfél kötelezettségei
  1. Az ügyfél vállalja, hogy
   • a megrendelésben teljes körű és valós információkat szolgáltatni, az adatokat változásáról azonnal értesíteni a skyDSL-t minden a szerződést érintő változásról
   • az adatokat bizalmasan kezelni, harmadik félnek nem a rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az ügyfél tudomást szerez arról, hogy az adatok eljutottak egy harmadik félhez, azonnal értesítenie kell a skyDSL-t
   • befizetni azon díjakat is, melyek esetlegesen a harmadik fél használatából származnak
   • Tevékenységével nem szabad zavarnia, módosítania, vagy károsítani a skyDSL-t vagy egyéb szolgáltató hálózatát. A szolgáltatást tilos harmadik félnek továbbadni, valamint lakossági díjcsomag esetén a szolgáltatást kereskedelmi céllal használni.
   • a skyDSL által nyújtott távközlési szolgáltatásokat (különösen az internet-hozzáférési szolgáltatásokat) fizetés ellenében vagy más előnyök ellenében nem teszi elérhetővé vagy adja tovább harmadik feleknek, és ha az ügyfél magánügyfél, akkor ezeket a szolgáltatásokat nem használja kereskedelmi célokra,
   • Nem megengedett a skyDSL internetszolgáltatását, kereskedelmi céllal továbbszolgáltatni egy harmadik félnek, mely során meghatározatlan számú, vagy egy meghatározott csoportból származó felhasználónak internetelérést biztosít (egy wifi hotspoton keresztül), vagy szolgáltatási díj ellenében a skyDSL internetet továbbszolgáltatni.
  2. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az adattovábbítás az interneten biztonsági kockázattal járhat. Kérjük, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatai védve legyenek külső támadástól.
  3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy törvénysértő tartalom feltöltése, továbbítása, vagy szolgáltatás használata során tanúsított törvénysértő magatartás szigorúan tilos, ezért ezektől való tartózkodásáról biztosítja a szolgáltatót. A skyDSL szolgáltatását szigorúan tilos illegális vagy törvénysértő cselekményre használni. Jogellenes cselekmény használatából eredő költségek és harmadik fél követeléseinek tekintetében az ügyfél köteles a skyDSL-t kártalanítani. A skyDSL jogosult azonnal törölni minden olyan tartalmat, amely sérti a hatályos jogszabályokat.
  4. Az ügyfél köteles haladéktalanul bejelenteni a skyDSL által nyújtott szolgáltatásoknak a szolgáltatási leírástól való eltérésével kapcsolatos hibákat. Ez különösen azokra az eltérésekre vonatkozik, amelyek lehetőséget adnak az ügyfélnek arra, hogy a nemzeti jog vagy az Európai Parlament rendelete alapján panaszt nyújtson be. A panaszok lehetnek nem hivatalosak, de főszabály szerint írásban kell benyújtani a skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Németország, Németország címre, és tartalmazniuk kell különösen az ügyfél nevét vagy cégnevét, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét, a szerződés számát és adott esetben a skyDSL által nyújtott szolgáltatások helyszínének címét. Amennyiben a panaszokat nem közlik azonnal, a Vásárló panasztételi joga és/vagy a kapcsolódó jogok megszűnhetnek. Ez általában a 2 hónap utáni számlakorrekciókkal kapcsolatos panaszok esetében fordul elő.
   Ha skyDSL nem tesz eleget a szolgáltatási árak vagy a nyújtandó szolgáltatás számlázására vonatkozóan benyújtott panasznak, az ügyfélnek joga van panaszt benyújtani a nemzeti fogyasztóvédelmi központhoz vagy az illetékes távközlési hivatalhoz.
 9. Használati korlátozások, biztonság és forgalomenedzsment
  1. Az ügyfélnek tilos:
   • a szolgáltatáson keresztül vírusokat, illetéktelen reklámüzeneteket (spam), láncleveleket vagy egyéb zaklató vagy káros üzeneteket küldeni,
   • jogellenes vagy erkölcstelen tartalmú információ továbbítása, vagy interneten való közzététele, és ezen információra való utalása,
   • az internet elérést egy szerver működtetéséhez használni és/vagy állandó hálózati kapcsolat vagy a telephelyek vagy távközlési rendszerek működéséhez használni,
   • hozzáférni az operációs rendszerhez vagy ennek szkenneléshez és/vagy a hálózatot (scanning), valamint a jogosulatlan adatforgalmat ellenőrizni a tulajdonos engedélye nélkül ,
   • abból a célból kapcsolatot létesíteni, hogy az ügyfél vagy egy harmadik fél az internetkapcsolatot és/vagy annak tartalmát kifizetések vagy egyéb ellenszolgáltatások fogadására használja (például ellenszolgáltatások, chat vagy reklám forródrót hívásához),
   • összeköttetéseket létrehozni, amelyek nem egy másik előfizetővel való közvetlen kommunikációra, hanem csak a kapcsolat kialakítása és/vagy a kapcsolat időtartama céljára szolgálnak.
  2. Súlyos zavarok esetén, létesítmények vagy infrastruktúra ügyfél általi veszélyeztetése esetén, skyDSL jogosult azonnali technikai intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy biztosítani tudja a zavarmentes működést.
  3. Az ügyfél hozzájárul skyDSL általi automatikus változtatások elvégzéséhez az ügyfél műholdas modemének szoftverjében (például firmware frissítések).
  4. skyDSL jogosult átmenetileg megszakítani a szolgáltatást, időtartamát részlegesen vagy teljesen korlátozni, amennyiben ezt a hálózatok üzemeltetésének biztonsága, közbiztonsági, jogi szabályozási, adatvédelmi, illetve karbantartási vagy technikai okok indokolják.
  5. Amennyiben a skyDSL továbbra is észleli a biztonsági incidenseket (például a hálózatfigyelés révén), a skyDSL alkalmazottai kellő időben történő reagálásával minimalizálja a hatást. Ha a szolgáltató biztonsági incidensekre adott nem megfelelő reakciója az ügyfélnek kárt okoz, az ügyfélnek joga van a törvény által megengedett mértékig kártérítésre, amennyiben a skyDSL felelős a kárért.
  6. Az alkalmazott forgalomkezelési intézkedések nincsenek hatással az ügyfél magánéletére és személyes adatainak védelmére.
 10. A szerződés futamideje és felmondása
  1. A szerződés futamideje a szolgáltatás aktiválásával veszi kezdetét összhangban a 3.1. pontban foglaltakkal. ("Startdátum").
  2. Amennyiben a szerződés elkötelezettségi időt nem határoz meg, úgy a szerződés határozatlan időre szól. A szerződés a szerződött hónap lejártától számított 4 hetes felmondási idővel szüntethető meg.
  3. Amennyiben a szerződés elkötelezettségi időt határoz meg, az a szerződés lejártával automatikusan meghosszabbodik újabb 12 hónapra, feltéve hogy a szerződés, a 4 hetes a felmondási idő betartásával, nem került felmondásra.
  4. Pótlólagosan megrendelt opciók a megállapodott feltételek és felmondási idő szerint megszüntethetőek. Az alapszolgáltatásról szóló szerződés felbontásával megszűnnek a pótlólagosan előfizetett opciók szerződési viszonyai is.
  5. A felek, egy nyomós okból élhetnek a rendkívüli felmondás jogával, ami az eredménytelen felszólítás után azonnal hatályossá válik. A szerződés rendkívüli okból felmondható a skyDSL részéről, amennyiben az ügyfél megszegi az általános üzleti feltételekben meghatározott szerződési kötelezettségeket, valamint büntetőjogi vagy más jogsértő, törvénybe ütköző tevékenységeket folytat. Amennyiben a skyDSL határidő előtt az előfizetőnek felróható okokból előzetes értesítés nélkül felmondja a szerződést, a skyDSL-t kártérítési igény illeti meg a szerződés nem teljesítése miatt. Ez magában foglalja azon károkat, amely a skyDSL számára abból keletkezik, hogy a szerződés nem az eredetileg megállapított időtartam szerint fejeződött be.
  6.  Amennyiben az ügyfél, előzetes egyeztetés nélkül, az internetkapcsolatot tovább szolgáltatja (egy hálózaton vagy műholdon keresztül) egy harmadik félnek, úgy a skyDSL-nek jogában áll felmondani az ügyféllel kötött szerződést abban az esetben, ha ez a szolgáltatás különösen magas forgalmat eredményez. A skyDSL-nek akkor is jogában áll egyoldalúan felmondani a szerződést, ha a szolgáltatást technikai vagy jogi okokból kifolyólag nem tudja tovább biztosítani. A skyDSL haladéktalanul tájékoztatni fogja erről az ügyfeleit, és az adott hónapban a még nem felhasznált alapdíjat, adott esetben arányosan visszatéríti.
 11. Eszközök, tulajdonlás
  1. Amennyiben az ügyfél a szerződés idejére díjmentes kölcsönzéssel veszi igénybe az eszközöket (pl. műholdas modem, vagy parabolaantenna), ezen eszközök a skyDSL tulajdonában maradnak. Az ügyfél köteles a szerződés lejártát követően az eszközöket maradéktalanul visszaszolgáltatni, valamint saját költségén a szolgáltatónak visszaküldeni. A szerződés ideje alatt a skyDSL a törvénynek megfelelően felelősséget vállal a termékek hibáinak kezelésében, amennyiben az nem gondatlan magatartás következtében hibásodik meg. A szerződés ideje alatt meghibásodott vagy tönkrement hardvert az ügyfél kérésére javítjuk. Amennyiben a hiba nem a skyDSL-nek felróható okokból következett be, a javítás költsége az ügyfelet terheli.
  2. Amennyiben az ügyfél bérli az eszközöket (pl. műholdas modemet vagy a parabolaantennát), az eszközök a skyDSL tulajdonában maradnak. Az ügyfél köteles a szerződés lejártát követően az eszközöket maradéktalanul visszaszolgáltatni, valamint saját költségén a szolgáltatónak visszaküldeni. A szerződés ideje alatt a skyDSL a törvénynek megfelelően felelősséget vállal a termékek hibáinak kezelésében, amennyiben az nem gondatlan magatartás következtében hibásodik meg. A szerződés ideje alatt meghibásodott vagy tönkrement hardvert az ügyfél kérésére javítjuk. Amennyiben a hiba nem a skyDSL-nek felróható okokból következett be, a javítás költsége az ügyfelet terheli.
  3. Amennyiben az eszközök díjmentesen és tartósan az ügyfél tulajdonába kerülnek, azokra a 6. pontban szerinti kellékszavatosság érvényes.
  4. Vásárlás esetén a hardver mindaddig a skyDSL tulajdonában marad, míg a teljes vételár kifizetésre nem kerül.
  5. A biztosított SIM kártya licence joga (beleértve a kártyára installált szoftvereket) a skyDSL-t illeti. Technikai változások esetében a skyDSL biztosítja a SIM cseréjét.
  6. A szerződés lejárta után, és ha az ügyfél a skyDSL felé fennálló kötelezettségeit maradéktalanul kiegyenlítette, a skyDSL-hoz kapcsolt, az ügyfél tulajdonában lévő végkészülékek aktiválódnak.
 12. A szolgáltatatás általános szerződési feltételeinek módosításai
  1. A skyDSL abban az esetben változtathat az általános szerződési feltételeken, ha ezen változások nem érintik a szerződés lényeges pontjait, és a módosítások elkerülhetetlenek olyan fejlesztések következtében, amelyek a szerződéskötés időpontjában még nem voltak előreláthatóak, és ezen tényezők várhatóan nagymértékben befolyásolnák a szerződést. Lényeges változások közé tartoznak a szerződésben található szolgáltatások, a szerződés időtartama, valamint a szerződés megszüntetésével kapcsolatos intézkedések.
  2. A szolgáltatás leírása módosításra kerülhet, ha az jogi szempontból szükséges, vagy ha azokról az ügyfél a szerződés megkötésekor nem volt megfelelően tájékoztatva (ilyen pl. a működés korlátozása vagy javítása). Jogalap akkor áll fenn, ha a szerződésben érintett szolgáltatások esetében technikai újítások valósulnak meg, vagy ha a skyDSL által megbízott harmadik fél, amelytől a skyDSL szükséges előzetes díjazást fogad el a szolgáltatás kivitelezéséhez megváltoztatja szolgáltatási ajánlatát.
  3. A szerződési feltételek tervezett módosításait - a változások előtt 30 nappal - kötelező érvénnyel írásban közöljük az ügyféllel. Az ügyfél részéről beleegyezésnek minősül, ha 30 napon belül írásban nem él ellenvéleménnyel. Az ügyfélnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy írásban, ügyfélszáma megadásával, nyilvánítsa ki egyet nem értését. Amennyiben az ügyfél elutasítja a módosítást, a szerződési viszonyt a skyDSL megszüntetheti a szerződés hűségidejének megfelelően. Az ezzel kapcsolatos következményekről a skyDSL külön értesíti az ügyfelet.
 13. Záró rendelkezések
  1. A skyDSL jogosult harmadik felet bevonni szerződéses kötelezettségei érvényesítése érdekében.
  2. Az ügyfél kizárólag a skyDSL írásos beleegyezése esetén adhatja tovább harmadik félnek a jogokat és kötelezettségeket. A kérvényt a skyDSL üzleti okokból elutasíthatja.
  3. A szerződő felek közötti üzleti kapcsolat a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alá esik. Az ENSZ vásárlói jogokkal kapcsolatos rendelkezései (EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]) nem érvényadóak. Amennyiben az ügyfél fogyasztó is egyben, és az adott országban érvényes fogyasztói jogok érvényesülnek a szerződésre is, ha azok az ügyfélnek további jogvédelmet biztosítanak.
  4. Amennyiben az ügyfél kereskedő, jogi személy, vagy speciális alap, a jogi intézkedéseket minden esetben a szerződésért is felelős Berlin-Reinickendorf (Német Szövetségi Köztársaság) Cégbíróság felel. Emellett a skyDSL általános bíróságon keresztül is indíthat pert az ügyfél ellen.


skyDSL Europe B.V., Állapot: 2022. július 11.