Szczegółowa charakterystyka usługi montażu i istalacji

 1. Usługi standardowe
  Serwis instalacyjny umożliwia, w ramach istniejących technicznych i firmowych możliwości, ściśle zdefiniowaną usługę instalacji i montażu, połączoną z zamówieniem jednego z łącz internetowych skyDSL Europe B.V. (dalej zwanégo skyDSL).
  Serwis instalacyjny zawiera następujące usługi:
  1. Serwis instalacyjny (standardowy)
   1. Prace na miejscu
    • Dojazd do Klienta
   2. Montaż
    • Montaż anteny satelitarnej obsługującej łącze internetowe skyDSL (w tym LNB jak również BUC albo TRIA)
    • Omówienie z Klientem najodpowiedniejszego miejsca do montażu anteny
    • Zamontowanie i przymocowanie anteny satelitarnej na ścianie, maksymalnie do 2 m wysokości
    • Widoczne położenie 10 metrowego kabla antenowego (bez mocowania lub układania w prowadnicach)
   3. „Ustawienia“
    • Ustawienie anteny satelitarnej i nakierowanie jej w kierunku satelity odpowiedniej dla zamówionej taryfy (jeśli jest to konieczne, za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego)
   4. Konfiguracja
    • Połączenie anteny satelitarnej z modemem
    • Konfiguracja i oddanie do użytku łącza internetowego z pomocą zestawu satelitarnego
   5. Oddanie do użytku
    • Przeprowadzenie kontroli jakości za pomocą odpowiedniego sprzętu
 2. Obowiązki klienta
   1. Miejsce instalacji                                                          Klient jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do uzgodnionego miejsca instalacji, albo do zgodnego z życzeniem miejsca instalacji, jeśli nie zostało ono z góry ustalone, w uzgodnionym terminie. Przy czym Klient musi uwzględnić kierunek anteny satelitarnej zgodnie z informacją od skyDSL.
   2. Termin instalacji
   3. Jeśli instalacja nie może zostać przeprowadzona we wcześniej wyznaczonym terminie i ma to miejsce z winy Klienta, ponosi on koszty w wysokości 49 €. Jeśli Klient skontaktuje się z instalatorem przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem instalacji i poinformuje go, że we wcześniej wyznaczonym terminie instalacja nie może być przeprowadzona, ponosi on koszty w wysokości 29 €. Przy powiadomieniu instalatora przynajmniej 14 dni przed planowaną instalacją, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

    Jeśli na życzenie Klienta i po akceptacji ze strony instalatora dojdzie do przedłużonego czasu oczekiwania na instalację, jest on traktowany jak czas pracy.    Jeśli instalacja musi zostać przerwana nie z winy serwisu instalacyjnego, instalator musi wykonać należną usługę w innym terminie. Klient w tej sytuacji, poza wcześniej ustalonymi kosztami, ponosi również koszty dodatkowej podróży instalatora.  1. Prace dodatkowe
  2. Jeśli zostały wcześniej ustalone, za zgodą instalatora, dodatkowe usługi, Klient ma obowiązek przeprowadzić prace przygotowawcze lub przygotować miejsce przed wyznaczonym miejscem instalacji.
 3. Usługi dodatkowe
  Serwis instalacyjny dokonuje, każdorazowo na podstawie wcześniejszego omówienia, w ramach dostępnych technicznych i firmowych możliwości, jednocześnie tylko w połączeniu z odpowiednimi ramami czasowymi, instalacji (standard) za dodatkową opłatą zgodnie z ustalonym cennikiem, w szczególności następujące dodatkowe usługi:
  1. Montaż
   • Przygotowanie otworów w ścianie
   • Konfekcjonowanie i położenie kabla antenowego z indywidualnym kablem
  2. Konfiguracja
   • Ustawienie, konfiguracja i przetestowanie łącza internetowego na komputerze Klienta
   • Instalacja i ustawienie dodatkowego oprogramowania
   • Podłączenie dodatkowych komputerów poprzez istniejące łącze LAN-, WiFi lub Power-Line-Routera
   • Wskazówki dotyczące obsługi łącza internetowego
 4. Koszty i rozrachunki
  Wystawienie rachunku jak również rozliczenie standardowe lub naliczenie kosztów za dodatkowe usługi ma miejsce pomiędzy instalatorem a zleceniodawcą (Klient).
  1. Serwis instalacyjny (Standard)
   • Dotyczy każdego zainstalowanego łącza internetowego: obowiązuje cena podana na stronie internetowej, przy składaniu zamówienia
  2. Usługi dodatkowe
   1. Czas pracy
    • Obowiązuje cena podana na stronie internetowej, podczas składania zamówienia


skyDSL Europe B.V., Stan: 18.04.2017
 
  
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Partner