Špecifikácia skyDSL2+ 10

 1. Štandardné služby skyDSL Európa
  skyDSL Europe B.V. (ďalej len skyDSL Európa) posytuje svojim privátnym zákazníkom služby v rámci existujúcich technických a prevádzkových možností skyDSL2+ 10. skyDSL2+ 10 zahŕňa internetové služby, vrátane pripojenia na internet cez satelit z dôvodu prijímania a odosielania dát do internetu.
  V prípade ak zákazník prostredníctvom popísaného rozsahu služieb využíva ja bezplatné služby, nemá na tieto žiadny nárok a v prípade prestavenia zo strany skyDSL Európa  nevzniká zákazníkovi nárok na zľavu, náhradu alebo práve na odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu. 
  skyDSL Európa  poskytuje nasledujúce služby.

   1. Internetové služby
  1. Internetové pripojenie
   skyDSL Európa poskytuje prístup ku globálnej sieti Internet cez dynamickú IP adresou podľa internetového protokolu verzie 4 (IPv4). Dáta odoslané zákazníkom sú vedené cez satelit do Internet-Backbone. Pozemná stanica nevyhnutná pre vysielanie a príjem dát, ktorá klientovi poskytuje IP adresu je umiestnená v rámci Európskej únie. Poskytovatelia služieb, ktorí lokalizujú polohu internetového prístupu na základe IP adresy, zíkajú len informáciu o umiestnení pozemnej stanice (krajina), ktorá sa spravidla líši od pozície (krajiny) zákazníka. Z dôvodu ochrany zákazníkov pred neoprávnenými prenosmi dát je externý prístup k pripojeniu prostredníctvom satelitu nemožný.
   Pre používanie skyDSL2+ 10 platia pre zákazníkov nasledovné technické požiadavky:

   • satelitná anténa schválená pre skyDSL2+ 10 
   • TRIA (pre príjem a odosielanie dát),
   • satelitný modem

   Pre používanie služieb je nevyhnuný špeciálny predkonfigurovaný hardvér pre skyDSL2+ 10.
   1. Prenosová rýchlosť
    Internetové pripojenia disponuje počas 32APSK modulácie  prenosovou rýchlosťou do 10 Mbit/s pri sťahovaní (pro satelitné spojenie v smere k zákazníkovi) a do 1 Mbit/s  (pro satelitné spojenie v smere od zákazníka).
    Prenosová rýchlosť počas používania závisí o.i. od  kapacity Internet-Backbones, resp.  zapojených prenosových častí, od prenosovej rýchlosti vybraného servera poskytovateľa obsahu a koncových zariadení, ktoré zákazník používa (router, PC vr. operačného systému a iné použité softvéry). Určitá prenosová rýchlosť nie je zaručená.
   2. Adaptívne kódovanie a modulácia (ACM)
    V záujme zachovania spojenia medzi satelitom a satelitným modemom za menej ideálnych podmienok, môže skyDSL Európa o.i. v závislosti na aktuálnej intenzite signálu, šumu pripojenia, upraviť spôsob modulácie a kódovania spojenia. Prenosová rýchlosť pripojenia sa tým automaticky zmení primerane k optimalizácii kódovania (32APSK).
   3. Autentifikácia
    Ak chcete používať pripojenie k Internetu je pre prístup nutná identifikácia linky. Aktivačný kód je zákazníkovi doručený k prvému dňu aktivácie internetových služieb prvom poskytovaním internetových služieb skyDSL Európa. Po úspešnom prvom vstupe je identifikátor zariadenia satelitného modemu uložený pre neskoršie automatické overenie klienta.
   4. Dostupnosť
    Internetové pripojenie je zamerané na privátnych zákazníkov a má priemernú dostupnosť 97,0% v ročnom priemere. Na základe zlých poveternostných podmienok môže dôjsť k obmedzeniu dostupnosti, na ktoré nemá skyDSL Európa žiadny vplyv.
    Po 24 hodinách nepretržitej prevádzky môže byť z technických dôvodov vykonané odpojenie pripojenia k internetu. Bezprostredné obnovenie spojenia je však možné.
   5. Minimálna priemerná šírka pásma
    Minimálna priemerná šírka pásma je prinajmenšom 50% z prenosovej rýchlosti terminálu. Priemerná šírka pásma sa teda vypočíta nasledovne:

    • Zákazníci sú v súvislosti so šírkou pásma an základe viacerých kritérií priradení do rôznych skupín. medzi tieto kritériá patrí okrem iného model satelitnej antény, aktuálne využívaný Spot-Beam resp. transpondér, zvolená tarifa spolu s doterajším prečerpaním.
    • Každá z týchto skupín dosahuje maximálnu šírku pásma pripojenia na princípe Contention-Ratio (prijateľný limit prečerpania pre privátnych zákazníkov) vynásobených počtom zákazníkov, ktorí sú v tejto skupine združení.
    • Šírka pásma, ktorá je  v rámci skupiny pre každého zákazníka k dispozícii sa násobí počtom zákazníkov v danej skupine.
    • Súčet šírok pásma všetkých poolou určitej tarify sa delí počtom všetkých zákazníkov s touto tarifou.
    • Výpočet sa vykonáva pravidelne raz za minútu.
    • Priemer všetkých hodnôt za posledných 12 mesiacov slúži pre výpočet ročnej, priemernej šírky pásma, pričom 3% najlepších a najhorších hodnôt nie sú zahrnuté do priemeru.
   6. Fair-Use-Policy
    Internetové pripojenie je poskytované  bez obmedzenia maximálnej šírky pásma z dôvodu prečerpania dát.
   7. Vzdialený prístup
    skyDSL Európa môže z dôvodu zebezpečenia funkčnosti použiť pre konfiguráciu satelitného modemu vzdialený prístup. Takéto úpravy konfigurácie si môžu následne vyžadovať reštart konkrétneho satelitného modemu.
  2. sky email
   Zákazník dostane e-mailovú schránku s  1 GB úložným priestorom a jednou privátnou e-mailovou adresou v doméne skyemail.net.
   Doba uchovávania e-mailu je obmedzená na 90 dní po prijatí.
   Hromadné a nevyžiadané odosielanie e-mailov obchodnej povahy (spamming) nie je povolené.
   Zákazník môže na jednu schránku odoslať maximálne 20.000 e-mailov za 24 hodín. Do výpočtu tohto množstva sa počíta každý jeden príjemca. Ak bude uvedený limit odoslanách správ z jednej adresy prekročený, všetky tieto e-maily nebudú doručené. Odosielateľ o tom bude informovaný.
   Prístup k  používaniu emailovej schránky je možný pomocou bežného emailový softvér s využitím protokolu POP3/SMTP.
   Podmienkou pre prístup k e-mailovej schránke je autentizácia zákazníka prostredníctvom svojho personalizovaného prístupu, pozostávajúceho z e-mailovej adresy a hesla.
  3. HomeSpace
   skyDSL Európa poskytne zákazníkom zdarma virtuálny priestor na serveroch skyDSL Európa, ktorého rozsah je presnejšie popísaný pod "Home Space". 2. Záväzky a povinnosti zákazníkov
  1. Miesto inštalácie
   Zákazník je povinný dodržať minimálnu vzdialenosť 500m medzi satelitnou anténou a letiskom (hranicou areálu letiska).
   Okrem toho musí zákazník používať skyDSL2+ 10 výhradne v rámci hraníc Európskej únie. Za fukčnosť  skyDSL2+ 10 mimo krajiny, v ktorej boli služby skyDSL2+ 10 od skyDSL Európa  objednané, zodpovedá zákazník.
  2. Prevádzka satelitnej antény
   Zákazník je počas prevádzky internetového pripojenia zodpovedný za optimálne nasmerovanie satelitnej antény.


skyDSL Europe B.V., Stav: 1. júla 2015
 
  
Súkromný zákazníci
Firemní zákazníci
Partner