SCHUFA-Information

 1. Meno a kontaktné údaje zodpovedného orgánu a pracovníka na ochranu údajov
  SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0
  Pracovník pre ochranu osobných údajov spoločnosti SCHUFA je k dispozícii na vyššie uvedenej adrese, oddelenie Ochrany údajov alebo e-mailom na adrese datenschutz@schufa.de.
 2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA

  1. Účely spracovania údajov a oprávnených záujmov, ktoré sú sledované spoločnosťou SCHUFA alebo treťou stranou
   Spoločnosť SCHUFA spracováva osobné údaje s cieľom poskytnúť oprávneným príjemcom informácie na posúdenie bonity fyzických a právnických osôb. Pre tento účel sú vypočítavané a sprostredkované hodnoty skóre.

   Tieto informácie sprístupní len vtedy, ak bol v jednotlivých prípadoch vierohodne preukázaný oprávnený záujem a spracovanie je po zvážení všetkých záujmov prípustné.

   Oprávnený záujem je daný najmä pred uzavretím transakcie s rizikom finančného zlyhania.

   Overenie solventnosti slúži k ochrane príjemcov pred stratami z úverových transakcií a zároveň otvára možnosť prostredníctvom poradenstva chrániť dlžníkov pred nadmernou zadlženosťou.

   Spracovanie údajov sa tiež vykonáva za účelom predchádzania podvodom, overenie solventnosti, prevencia prania špinavých peňazí, kontroly totožnosti a veku, určenie adresy, starostlivosti o zákazníkov alebo riadenie rizík, ako aj zaradenie alebo úprava podmienok.

   Spoločnosť SCHUFA bude informovať o prípadných zmenách účelu spracovania dát podľa čl. 14 ods. 4 GDPR.

  2. Právny základ pre spracovanie údajov
   Spoločnosť SCHUFA spracováva osobné údaje na základe ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

   Spracovanie prebieha na základe súhlasov a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, za podmienky, že tieto záujmy neprevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobodami subjektu údajov, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.

   Súhlasy poskytnuté dotknutým zmluvným partnerom možno kedykoľvek odvolať. To platí aj pre súhlasy, ktoré už boli udelené pred nadobudnutím platnosti GDPR.

   Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť pred odvolaním už spracovávaných osobných údajov.

  3. Pôvod údajov
   Spoločnosť SCHUFA získava svoje dáta od svojich zmluvných partnerov. Ide o spoločnosti nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku, prípadne v ďalších tretích krajinách (ak existuje príslušné rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie) - týmito sú miestne inštitúcie, finančné spoločnosti a poskytovatelia platobných služieb, ktoré nesú finančné riziko nesplácania (napr. banky, sporiteľne, družstevné záložne, vydavatelia kreditných kariet, faktoringové a leasingové spoločnosti), ako aj ďalšie zmluvní partneri, ktorí používajú produkty spoločnosti SCHUFA na účely uvedené v ods. 2.1, najmä spoločnosti z oblasti prepravy, obchodu, eCommerce, služieb, lízingu / prenájmu, dodávok energie, telekomunikácií, poistenie alebo inkasa pohľadávok.

   Okrem toho SCHUFA spracováva informácie zo všeobecne dostupných zdrojov, ako sú verejné registre a úradné vestníky (zoznamy dlžníkov, insolvenčný register).

  4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracovávané
   (osobné údaje, platobná histórie a zmluvné plnenie)

   • Osobné údaje, napr. priezvisko (prípadne aj predchádzajúce priezviska, pri ktorých budú informácie poskytnuté na samostatnú žiadosť), krstné meno, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa, predchádzajúce adresy

   • Informácie o prijatí a zmluvnom vykonanie transakcie (napr. bežné účty, splátkové úvery, kreditné karty, účty chránené pred exekútormi, tzv. P-konta, základné platobné účty)

   • Informácie o nesporných, splatných a opakovane upomínaných alebo titulovaných pohľadávkach a ich vysporiadanie

   • Informácie o neoprávnenom alebo inom podvodnom konaní, ako je zneužitie identity alebo úveruschopnosti

   • Informácie z verejných registrov a úradných vestníkov

   • Hodnoty skóre

  5. Kategórie príjemcov daných osobných údajov
   Príjemcovia sú usadení v Európskom hospodárskom priestore, vo Švajčiarsku a prípadne aj v iných tretích krajinách (za predpokladu, že Európska komisia prijme príslušné rozhodnutia o primeranosti)
   zmluvní partneri podľa odseku 2.3.
   Ďalšími príjemcami môžu byť externí dodávatelia spoločnosti SCHUFA podľa čl. 28 GDPR, ako aj externí a interní zamestnanci spoločnosti SCHUFA. Okrem toho spoločnosť SCHUFA tiež podlieha zákonným právomociam štátnych orgánov.

  6. Doba uchovávania dát
   Spoločnosť SCHUFA uchováva informácie o osobách iba po určitú dobu. Rozhodujúcim kritériom pre stanovenie tejto doby je nevyhnutnosť. Pre preskúmanie nevyhnutnosti ďalšieho uchovávanie dát, resp. vymazanie týchto údajov stanovila spoločnosť SCHUFA lehotu, podľa ktorej je základná doba uchovávania osobných údajov tri roky od ich poskytnutia.

   Líšiace sa budú zmazané:

   • Údaje o žiadostiach po dvanástich mesiacoch

   • Informácie o nerušivých údajoch o účtoch, ktoré sú zdokumentované bez odôvodneného nároku (napr. bežné účty, kreditné karty, účty u telekomunikačných alebo energetických spoločností), informácie o zmluvách, u ktorých je kontrola evidencie stanovená zákonom (napr. účty chránené pred exekútormi, tzv. P-konta, a platobné účty), rovnako ako záruky (ručenia) a obchodné účty, ktoré sú vedené ako kreditné, bezprostredne po oznámení o ukončení.

   • Údaje zo zoznamu dlžníkov ústredných súdov pre výkon rozhodnutia presne po troch rokoch, alebo predčasne, ak spoločnosti SCHUFA výmaz ústredným súdom pre výkon rozhodnutia bude potvrdený

   • Informácie o spotrebiteľskom/insolvenčnom konaní alebo o konanie o odpustenie zvyškového dlhu sa uchovávajú presne tri roky po skončení insolvenčného konania alebo oslobodenie od zvyškového dlhu. V osobitných prípadoch môže tiež dôjsť k skoršiemu vymazanie.

   • Informácie o zamietnutí insolvenčného návrhu z dôvodu nedostatku majetku, zrušenie ochranných opatrení alebo zamietnutie odpísanie nezaplatených dlhov po troch rokoch

   • Osobné údaje sú uložené po dobu troch dní; potom je nutnosť ďalšieho skladovanie kontrolovaná počas ďalších troch rokov. Potom budú údaje vymazané, pokiaľ nie je na účely identifikácie vyžadované dlhodobé skladovanie.

 3. Práva dotknutých osôb
  Každá dotknutá osoba má voči spoločnosti SCHUFA právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 GDPR, právo na opravu údajov podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie údajov podľa článku 17 GDPR a právo na obmedzenie spracovanie údajov podľa článku 18 GDPR.

  Spoločnosť SCHUFA zriadila pre žiadosti dotknutých osôb Centrum služieb pre súkromných zákazníkov, ktoré je k zastihnutiu písomne na adrese: SCHUFA Holding AG, Privatkunden Servicecenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonicky na čísle 49 (0) 6 11-92 78 0 alebo prostredníctvom internetového formulára na adrese www.schufa.de.

  Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na príslušný orgán dohľadu SCHUFA, tj. na štátneho inšpektora pre ochranu údajov spolkovej krajiny Hesensko.

  Súhlasy voči príslušnému zmluvnému partnerovi možno kedykoľvek odvolať.

  Podľa článku 21 ods. 1 GDPR môže byť spracovanie údajov spochybnené z dôvodov vyplývajúcich z mimoriadnej situácie dotknutej osoby. Námietka nemá predpísanú žiadnu určitú formu a musí byť zaslaná spoločnosti SCHUFA Holding AG, Privatkunden Servicecenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln.
 4. Profilovanie (bodovanie)
  Údaje SCHUFA možno doplniť o tzv. skóre. Pri bodovaní sú na základe získaných informácií a skúseností z minulosti vypracované prognózy budúcich udalostí.

  Výpočet hodnoty skóre je vykonávaný spoločnosťou SCHUFA na základe informácií týkajúce sa danej osoby, ktoré spoločnosť SCHUFA uchováva. Tieto informácie sú uvedené v čl. 15 GDPR.

  Pri hodnotení berie spoločnosť SCHUFA ďalej do úvahy ustanovenia § 31 BDSG. Na základe uchovávaných údajov sú osoby priradené k štatistickým skupinám ľudí, ktorí v minulosti mali podobné záznamy.

  Použitá metóda sa nazýva "logistická regresia" a jedná sa o fundovanú, praxou osvedčenú, matematicko-štatistickú metódu pre predvídanie pravdepodobnosti rizika.

  Nasledujúce typy údajov sú spoločnosťou SCHUFA využívané na výpočet skóre, pričom do jednotlivých výpočtov skóre nevstupujú vždy všetky typy údajov: všeobecné dáta (napr. dátum narodenia, pohlavie alebo množstvo adries použitých v obchodných transakciách), predchádzajúca platobna história, úverová aktivita v minulom roku, údaje o kreditnej histórii a údaje o adresách (iba v prípade, že je k dispozícii len nedostatočné množstvo relevantných informácií).

  Určité informácie nie sú ani uchovávané, ani zohľadnené pri výpočte skóre, napr.: informácie o štátnej príslušnosti alebo osobitné kategórie osobných údajov, ako je etnický pôvod, alebo informácie o politických alebo náboženských postojoch podľa článku 9 GDPR.

  Uplatňovanie práv podľa GDPR, napr. prístup k informáciám uloženým spoločností SCHUFA podľa článku 15 GDPR, nemá žiadny vplyv na výpočet skóre.

  Sprostredkovaná hodnotenia skóre napomáhajú zmluvným partnerom v rozhodovacom procese a vstupujú tiež do risk managementu.

  Hodnotenie rizika a posúdenie bonity vykonáva výhradne priamy obchodný partner, lebo len ten má k dispozícii dodatočné informácie - napr. z žiadosti o úver.

  To platí aj v prípade, že sa spolieha iba na informácie a hodnotenia skóre poskytnuté SCHUFA.

  Samotné SCHUFA-skóre nie je dostatočným dôvodom pre odmietnutie zmluvy.

  Ďalšie informácie k hodnotenie solventnosti alebo identifikácii podozrivých skutočností nájdete na adrese www.scoring-wissen.de.


 
  
Súkromný zákazníci
Firemní zákazníci
Partner