Predzmluvné informáciePredzmluvné informácie
Predzmluvné informácie
Dôležité informácie pred uzavretím zmluvy

Podmienky poskytovania služby

 1. Informácie o poskytovateľovi
  Všetky naše identifikačné údaje nájdete v našej Imprint a naše kontaktné údaje v Kontakt.
 2. Uzavretie zmluvy
  Zmluva sa uzatvára predložením vašej ponuky a prijatím ponuky zo strany skyDSL Europe B.V..
  Svojou objednávkou, ktorú môžete uskutočniť napr. prostredníctvom webovej stránky skyDSL, predkladáte záväzný návrh na uzavretie zmluvy s skyDSL o objednaných službách. Potvrdenie o prijatí zaslané skyDSL ešte nepredstavuje prijatie ponuky. skyDSL akceptuje vašu ponuku do 5 pracovných dní od prijatia objednávky zaslaním potvrdenia objednávky. Zmluva je uzavretá po prijatí potvrdenia objednávky.
 3. Ukladanie informácií o zmluve
  Pred zadaním objednávky dostanete dôležité zmluvné informácie, ako napríklad Všeobecné obchodné podmienky (VOP), Storno podmienky a Súhrn zmluvy. S týmito informáciami môžete disponovať na účely dokumentácie, budúceho použitia a nezmenenej reprodukcie len v prípade, že si ich stiahnete.
 4. Informácie o spracovaní údajov
  Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v našom Deklarácia o ochrane osobných údajov.
 5. Informácie o verejne dostupných elektronických komunikačných službách

        1. Opis služby a prípadné obmedzenia:
  Informácie nájdete v časti "Popisy služieb" našich ponúkaných taríf na adrese
 6. Dostupnosť služby
  Služba skyDSL je dostupná na celom území kontinentu. Kontrola dostupnosti nie je potrebná.
  Viac informácií o dostupnosti nájdete v popise služby v príslušnej tarife v položke "Dostupnosť". Popisy služieb si môžete vyvolať na nasledujúcich informačných stránkach:
 7. Úroveň kvality ponúkaných služieb

       1. Prenosová rýchlosť
  Informácie o maximálnej, inzerovanej, minimálnej a skutočne dosiahnuteľnej prenosovej rýchlosti a ďalších kvalitatívnych parametroch týkajúcich sa používania pripojenia skyDSL nájdete v položke " prenosová rýchlosť" v "popise služieb" našich taríf ponúkaných pod:
 8. Bežné ceny

  1. Tarify:
   Informácie o cenách našich ponúkaných taríf nájdete na nasledujúcich odkazoch:
  2. Službu skyDSL2+ možno použiť s akýmkoľvek kompatibilným hardvérom. Ak sa rozhodnete zakúpiť hardvér od skyDSL, informácie o cenách našej ponuky hardvéru nájdete na nasledujúcich odkazoch:skyDSL môže na obmedzený čas ponúkať hardvér aj ako súčasť balíka s produktmi skyDSL. V takom prípade sa uplatňuje cena a podmienky používania uvedené pre túto ponuku balíka. Zľavy sa môžu viazať najmä na používanie celého balíka. V žiadnom prípade však cena propagačného hardvéru nebude vyššia ako súčet cien uvedených pre jednotlivé komponenty.
   Informácie o našich aktuálnych akciových balíkoch a súvisiacich platobných povinnostiach nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:Ďalšie zmluvné podmienky týkajúce sa tematiky hardvéru vrátane informácií o odblokovaní koncového zariadenia a úhrade nákladov v súvislosti s hardvérom nájdete v položke "Koncové zariadenia, výhrada vlastníctva" vo Všeobecné obchodné podmienky.
  3. Zľavy:
   Informácie o aktuálnych ponukách a podmienkach, ktoré sa na ne vzťahujú, nájdete na stránke.
   ponuky & akcie.
 9. Zmena poskytovateľa
  Zákazník môže po ukončení zmluvného vzťahu so svojím existujúcim pripojením prejsť k novému poskytovateľovi. Zákazník má v rámci zmeny poskytovateľa zákonný nárok na prerušenie dodávky maximálne na jeden pracovný deň. Predpokladom je, že skyDSL Europe B.V. obdrží oficiálnu žiadosť s kompletnými identifikačnými údajmi zákazníka, identifikačnými údajmi odchádzajúceho alebo prichádzajúceho poskytovateľa internetových služieb, identifikáciou existujúceho pripojenia, požadovaným dátumom, ku ktorému sa má zmena poskytovateľa internetových služieb uskutočniť, a ak je skyDSL Europe B.V. prichádzajúcim poskytovateľom internetových služieb, autentifikačným kódom pre zmenu poskytovateľa internetových služieb vydaným odchádzajúcim poskytovateľom internetových služieb. Uvedenie do prevádzky zmeny poskytovateľa zahŕňa zároveň ukončenie existujúceho zmluvného vzťahu s odchádzajúcim poskytovateľom internetových služieb.
 10. Systémy kompenzácií a náhrad
  V našich všeobecné obchodné podmienky nájdete všeobecné informácie o právach na náhradu škody a dohodách o náhrade škody v položkách " zodpovednosť skyDSL", "omeškanie platby, pozastavenie" a "obmedzenia používania, bezpečnosť a riadenie prevádzky".
  V týchto prípadoch môžete požadovať zákonné zníženie poplatkov, náhradu škody v prípade omeškania alebo mimoriadne ukončenie zmluvy:

  1. Nedodržanie kvality
   Ak nemáte zmluvne dohodnutý výkon služby prístupu na internet, môžete mať nárok na zníženie poplatku. Predpokladom je, že preukážete výraznú, trvalú alebo pravidelne sa opakujúcu odchýlku v rýchlosti medzi skutočnou a zmluvne dohodnutou službou. Na tento účel sa musí vykonať overenie prostredníctvom meracieho nástroja štátneho dozorného orgánu alebo iného monitorovacieho mechanizmu certifikovaného na tento účel.
  2. Zmena poskytovateľa
   Ak je poskytovanie služby v rámci zmeny poskytovateľa prerušené na viac ako jeden pracovný deň, zákazník môže byť skyDSL zo strany skyDSL, ak je stratovým poskytovateľom, za každý ďalší pracovný deň prerušenia požadovať náhradu škody v rozsahu stanovenom zákonom,, pokiaľ za omeškanie nezodpovedá zákazník. Ak dodávateľský alebo prijímajúci poskytovateľ zmešká dohodnutý termín servisu alebo inštalácie, môže príslušný poskytovateľ zákazníkovi účtovať požadovať náhradu škody v rozsahu stanovenom zákonom, za každý zmeškaný termín, pokiaľ za meškanie alebo zmeškaný termín nie je zodpovedný zákazník alebo ním najatá externá inštalačná služba. Právo zákazníka požadovať náhradu škody presahujúcu vyššie uvedenú náhradu zostáva nedotknuté.
  3. Porucha
   Ako spotrebiteľ máte v prípade poruchy internetového pripojenia zákonné právo na okamžité a bezplatné odstránenie poruchy. Ak skyDSL nie je schopná odstrániť poruchu alebo bezpečnostný incident v súlade so zákonnými požiadavkami, máte právo na náhradu škody.
   Výšku náhrady určujú zákonné predpisy.
   Náhrada škody je k dispozícii len v prípade úplného výpadku vášho internetu a v rozsahu, v akom za stratu služby zodpovedá @@legal$$BRAND_NAME_SHORT@ a neposkytla náhradné riešenie.
 11. Ponúkané služby údržby
  Služba zákazníckej podpory je k dispozícii bezplatne pre akékoľvek technické kontroly. Kontaktné údaje nájdete na adrese Kontakt.
 12. Typické zmluvné podmienky
  Informácie o uzatvorení zmluvy, dodaní, platobných podmienkach, minimálnej lehote a ukončení zmluvy nájdete okrem iného vo Všeobecné obchodné podmienky, ako aj o minimálnych zmluvných podmienkach priamo na informačných stránkach príslušnej tarify. Tie nájdete v časti:

  Dôležité informácie v prípade odstúpenia od zmluvy vrátane podmienok spojených s vrátením tovaru nájdete na stránke Právo na odstúpenie od zmluvy.
 13. Funkčné vlastnosti pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím
  V súčasnosti skyDSL neponúka žiadne ďalšie produkty alebo služby pre používateľov so zdravotným postihnutím.
 14. Mechanizmus riešenia sporov
  Informácie nájdete v časti "Starostlivosť o zákazníkov a online riešenie sporov" na stránke Transparentnosť a dialóg.


skyDSL Europe B.V., Stand: 25. októbra 2023