Všeobecné obchodné podmienky (VOP)Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Čo najkratšie, čo najpodrobnejšie. Všetko teda vidíte na prvý pohľad.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Rozsah
  Nasledujúce všeobecné zmluvné podmienky a popisy výkonnosti tvorí zmluvný základ pre všetky právne úkony medzi skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Nemecko, (ďalej len "skyDSL") a zákazníkom na poskytovanie služby „skyDSL“, „satConnect“ a „Bo & Mia“(ďalej menované spoločne ako" služby "a každá samostatne ako" služba "), a s tým súvisiacich iných služieb, a pre predaj tovaru. Niektoré ponuky môžu podliehať osobitným podmienkam týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ich dopĺňať. Všeobecné obchodné podmienky odlišujúce sa od týchto podmienok sú neplatné.
 2. Uzavretie zmluvy
  Ponuky na webových stránkach skyDSL nie sú záväzné. Zákazník svojou objednávkou, ktorú môže uskutočniť napr. prostredníctvom webovej stránky skyDSL, predkladá návrh na záväzné uzavretie zmluvy so skyDSL na objednané služby. Prípadné potvrdenie o prijatí zaslané skyDSL ešte neznamená prijatie ponuky. skyDSL môže prijať ponuku zákazníka do 5 pracovných dní od prijatia objednávky zaslaním potvrdenia objednávky. Prijatím potvrdenia objednávky je zmluva uzatvorená.
 3. Aktivácia služieb, doručenie tovaru
  1. Za účelom aktivácie skyDSL zákazníkovi oznámi prístupové údaje potrebné pre používanie služieb a dátum aktivácie. Aktivácia bude možná max. Do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
  2. Objednaný tovar bude zaslaný do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy a doručený - v závislosti od dopravy - do max. 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
 4. Platobné podmienky, poplatky za doplnkové služby

  1. Základné mesačné poplatky a paušály sa platia mesačne vopred. Ostatné poplatky, najmä poplatky za pripojenie, sa - ak nie je dohodnuté inak - platia mesačne po poskytnutí služby. Ak nebol dohodnutý skorší dátum, poplatky za služby sú splatné do piatich pracovných dní od vystavenia faktúry.
  2. Faktúry sa zákazníkovi sprístupnia elektronicky v zákazníckej zóne. Ak zákazník dodatočne požiada o zaslanie faktúry poštou, skyDSL si môže účtovať poplatok vo výške 2,50 EUR za faktúru.
  3. Za niektoré služby, ktoré sú uvedené v tabuľke poplatkov skyDSL, si skyDSL účtuje dodatočné poplatky. Všeobecne dostupný, úplný a platný cenník je k dispozícii na adrese . Ak zákazník využije službu uvedenú v tomto zozname a nebola uzavretá žiadna odchylná dohoda, je povinný zaplatiť poplatky uvedené v príslušnom aktuálnom sadzobníku poplatkov.
 5. Neskoré platba, blokovanie

  1. V prípade blokovania z dôvodu neplatenia platby je zákazník aj naďalej povinný uhradiť poplatky nezávisle na používanie, ktoré vznikli po dobu blokovania.
  2. Ak je zákazník v omeškaní s platbou súm, ktoré oprávňujú blokovanie, a varovanie od skyDSL zostáva neúspešné, je skyDSL oprávnená z dôležitého dôvodu zmluvu vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia.
  3. Ak má zákazník po predchádzajúce neúspešne upomienke nárok na mimoriadne zníženie poplatku z dôležitého dôvodu, nedôjde k zablokovaniu, ak boli riadne zaplatené všetky ostatné poplatky, ktoré nie sú ovplyvnené právom na upomienku. Obzvlášť dôležité dôvody pre zákazníka sú neustále alebo pravidelne sa opakujúce odchýlky od zaručených vlastností produktu. Ak strany pokračujú v zmluve aj pri odchýlke zaručených vlastností produktu a neukončí ju, právo na zníženie poplatku zaniká predĺžením zmluvy, najneskôr však po 3 mesiacoch.
 6. Práva v prípade vád dodaného tovaru
  1. V prípade dodania tovaru existuje zákonné právo zo zodpovednosti za vady.
  2. Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť skyDSL o všetkých zistených závadách a poskytnúť všetky informácie potrebné na určenie závady a jej príčin v primeranom rozsahu.
  3. Spoločnosť skyDSL odstráni chyby podľa vlastného uváženia buď opravou, alebo výmenou dodávky. V prípade, že sa spoločnosť skyDSL rozhodne pre náhradnú dodávku, náhradné zariadenie zvyčajne dostanete do 2 týždňov. V niektorých regiónoch to môže trvať dlhšie vzhľadom na regionálne podmienky. Ak výrobca nemôže dodať tovar okamžite, dodacia lehota sa primerane posunie.
  4. Ak zákazník dostane od skyDSL náhradu za chybný tovar, musí chybný tovar bezodkladne vrátiť. Spoločnosť skyDSL informuje zákazníka o čísle RMA (Return Material Authorisation), ktorým má označiť tovar pred jeho vrátením.
  5. Ak sa nejedná o záručný prípad a ak zákazník zavinil neoprávnené uplatnenie záručných nárokov, spoločnosť skyDSL je oprávnená účtovať zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti s kontrolou vráteného tovaru.
 7. Záruka zo strany skyDSL
  1. Nároky na náhradu škody z dôvodu porušenia povinností a protiprávnych konaní, ako aj nároky na náhradu zbytočných výdavkov sú vylúčené tak voči skyDSL, ako aj proti jeho zástupcom.
  2. Toto obmedzenie zodpovednosti sa neuplatňuje, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, ako aj v prípade porušenia základných zmluvných záväzkov, t. j. tých zmluvných záväzkov, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a zmluvný partner sa na ňu môže pravidelne spoľahnúť a na ktorého porušenie na druhej strane je ohrozené dosiahnutie účelu zmluvy. Rovnako sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku ublíženia na zdraví, ak je skyDSL zodpovedný za porušenie povinností. Toto obmedzenie sa nevzťahuje ani na škody na základe nedostatkov, zaručené vlastnosti alebo je poskytovaná za zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok.
  3. V rámci zákona o telekomunikáciách (TKG) upravené v § 44a TKG zostávajú záručné ustanovenia nedotknuté a bez obmedzenia.
  4. skyDSL nepreberá žiadnu zodpovednosť za zhoršenie kvality satelitných služieb a mobilného rádiového kanála súvisiace s počasím, ako aj za kvalitu prenosu údajov, časy prístupu, akékoľvek obmedzenia týkajúce sa prístupu k pozemným alebo satelitným sieťam a / alebo serverom pripojeným na internet.
 8. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník sa zaväzuje:
   • poskytovať úplné a pravdivé informácie v rámci svojich objednávok a udržiavať svoje registračné údaje aktuálne, resp. bezodkladne informovať skyDSL o akýchkoľvek zmenách,
   • zachovávať prísnu dôvernosť svojich prístupových údajov a neposkytovať ich tretím stranám. Ak zákazník zistí alebo má podozrenie, že jeho prístupové údaje sa stali známymi tretím stranám, bezodkladne o tom informuje spoločnosť skyDSL,
   • uhradiť aj poplatky, ktoré vznikli oprávneným alebo neoprávneným používaním služby tretími stranami, ak a v rozsahu, v akom je za takéto používanie zodpovedný,
   • nezasahovať do siete skyDSL alebo iných sietí, nemeniť ich ani nepoškodzovať,
   • nesprístupňovať alebo neposkytovať telekomunikačné služby poskytované skyDSL (najmä služby prístupu na internet) tretím stranám za odplatu alebo za iné výhody, a pokiaľ je zákazník súkromným zákazníkom, nepoužívať tieto služby na komerčné účely,
   • nevyužívať služby prístupu k internetu poskytované skyDSL na poskytovanie komerčných služieb tretích strán, ktoré umožňujú neobmedzenému počtu používateľov alebo definovanej skupine používateľov bezdrôtový prístup k internetu (najmä služby hotspotov), alebo poskytovať služby prístupu k internetu tretím stranám na poskytovanie takýchto služieb.
  2. Zákazník je výslovne upozornený, že údaje prenášané cez internet môžu byť nechránené, a preto by mal prijať všetky potrebné opatrenia, aby bol prenos jeho údajov čo najbezpečnejší a aby chránil svoj počítač pred možnými útokmi tretích strán prostredníctvom internetu.
  3. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby ním zverejnený alebo prenášaný obsah, ako aj jeho správanie pri používaní služieb neporušovali platné právne predpisy. Zákazníkovi sa výslovne zakazuje zneužívať služby skyDSL, nechať ich zneužívať alebo ich využívať na páchanie nezákonných alebo trestných činov. Zákazník je povinný odškodniť skyDSL za akékoľvek náklady a nároky tretích strán, ktoré môžu byť spôsobené nezákonným konaním, ktorého sa zavinene dopustil pri používaní ponúkaných služieb. skyDSL je oprávnená okamžite odstrániť akýkoľvek obsah zverejnený zákazníkom, ktorý porušuje platné právne predpisy.
  4. Zákazník je povinný bezodkladne nahlásiť akékoľvek závady v súvislosti s odchýlkami služieb poskytovaných spoločnosťou skyDSL od ich popisu služieb. To platí najmä pre odchýlky, ktoré zákazníkovi dávajú možnosť podať reklamáciu podľa vnútroštátneho práva alebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu. Reklamácie je možné podávať neformálne, ale vždy musia byť podané písomne na adresu skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Nemecko a mali by obsahovať najmä meno alebo názov spoločnosti zákazníka, adresu jeho trvalého bydliska alebo sídla alebo miesta podnikania, číslo zmluvy a prípadne adresu miesta poskytovania služieb skyDSL. Ak sa reklamácie neoznámia bezodkladne, právo zákazníka na reklamáciu a/alebo súvisiace práva môžu zaniknúť. V prípade reklamácií týkajúcich sa opráv faktúr sa tak deje pravidelne po dvoch mesiacoch.
   Ak skyDSL nevyhovie reklamácii podanej na vyúčtovanie cien služieb alebo služby, ktorá má byť poskytnutá, zákazník má právo podať sťažnosť na národný úrad na ochranu spotrebiteľa alebo na príslušný telekomunikačný úrad.
 9. Užívateľské obmedzenia, bezpečnosť a prevádzka

  1. Zákazníkovi je zakázané,
  • šíriť prostredníctvom služby vírusy, nepovolenú reklamu (spam), reťazové listy alebo iné obťažujúce alebo škodlivé správy,
  • šíriť alebo zverejňovať na internete informácie s nezákonným alebo nemorálnym obsahom alebo na takéto informácie odkazovať,
  • používať prístup na internet na prevádzku servera a/alebo na trvalé pripojenie do siete alebo na pripojenie stránok alebo telekomunikačných zariadení,
  • prístup alebo skenovanie operačného systému a/alebo siete, ako aj neoprávnené monitorovanie dátových tokov bez súhlasu vlastníka,
  • vytvárať spojenia na účely toho, aby zákazník alebo tretia strana dostávali platby alebo iné odmeny na základe spojenia a/alebo trvania spojenia (napr. odmeny za volania na chatové linky alebo reklamné linky),
  • vytvárať spojenia, ktoré neslúžia na priamu komunikáciu s iným účastníkom, ale len na účely vytvorenia spojenia a/alebo trvania spojenia.
  2. V prípade závažných porúch alebo ohrozenia svojich zariadení alebo infraštruktúry zo strany zákazníka je spoločnosť skyDSL oprávnená prijať okamžité        technické opatrenia na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky.
  3. Zákazník je povinný povoliť akékoľvek automatické zmeny softvéru satelitného modemu používaného zákazníkom (napr. aktualizácie firmvéru), ktoré vykoná spoločnosť skyDSL.
  4. skyDSL je oprávnená dočasne prerušiť poskytovanie služby, obmedziť jej trvanie alebo ju čiastočne či úplne prerušiť, pokiaľ je to nevyhnutné z dôvodov verejnej bezpečnosti, z dôvodu zákonných požiadaviek, bezpečnosti prevádzky siete, zachovania integrity siete, ochrany údajov alebo na vykonanie prevádzkových alebo technicky nevyhnutných prác.
  5. Pokiaľ skyDSL napriek tomu zistí bezpečnostné incidenty (napr. prostredníctvom monitorovania siete), skyDSL bude minimalizovať ich vplyv rýchlou reakciou svojich zamestnancov. Ak neprimeraná reakcia poskytovateľa na bezpečnostné incidenty spôsobí zákazníkovi škodu, má zákazník nárok na náhradu škody v rozsahu stanovenom zákonom, pokiaľ za škodu zodpovedá skyDSL.
  6. Uplatňované opatrenia riadenia prevádzky nemajú vplyv na súkromie zákazníka a ochranu jeho osobných údajov.


 10. Trvanie a ukončenie zmluvy
  1. Doba trvania zmluvy začína aktiváciou služby v súlade s článkom. 3.1. ( "Štart").
  2. Ak nie je dohodnutá minimálna zmluvná viazanosť, je zmluva  uzatvorená na dobu neurčitú. Táto zmluva môže byť ukončená s lehotou 4 týždňov zakaždým po uplynutí platnosti zmluvy v danom mesiaci.
  3. Ak je dohodnutá minimálna zmluvná viazanosť, bude zmluva po uplynutí automaticky predĺžená o ďalších 12 mesiacov, v prípade, že zmluva nebola ukončená s výpovednou dobou 4 týždňov do konca zmluvného obdobia.
  4. Doplnkové služby môžu byť ukončené za dohodnutých podmienok. S ukončením zmluvy o základnom pripojení zaniká aj zmluvný vzťah týkajúci sa doplnkových služieb.
  5. Právo strán na mimoriadnym ukončenie zmluvy z opodstatneného dôvodu po predchádzajúcom upozornení zostáva nezmenené. Ako dôležité dôvody pre skyDSL sú tie, ak zákazník poruší svoje povinnosti v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo poruší trestné právo alebo iné zákonné predpisy. Ak zmluvu so skyDSL zákazník vypovie bez dodržania lehoty a bez predchádzajúceho upozornenia, má skyDSL nárok na náhradu škody za neplnenie zmluvy. To zahŕňa aj škody vzniknuté z toho dôvodu, že zmluva nemohla byť naplnená v pôvodne dohodnutej dobe trvania.
  6. Na základe prenájmu služieb od tretích strán (predovšetkým siete a satelitného operátora), pre splnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, môže skyDSL z dôvodov nezávislých od skyDSL, zmluvu okamžite vypovedať ak získať takéto služby  tretích strán inak nie je možné skyDSL , alebo je možné len za neprimerané náklady. skyDSL má tiež právo okamžite vypovedať zmluvu,  ak je pokytovanie dohodnutých služieb ekonomicky nezmyselné z dôvodu zásadných technických alebo právnych zmien. skyDSL bude o tomto zákazníka neodkladne informovať a doposiaľ neuplatnené základné poplatky za aktuálny mesiac čiastočne vráti.
 11. Koncové zariadenia, výhrada vlastníctva
  1. Ak je zákazníkovi poskytnuté koncové zariadenie (napr. satelitný modem alebo satelitná anténa) bezplatne počas trvania zmluvy ("vypožičanie"), zariadenie zostáva majetkom spoločnosti skyDSL. Zákazník je povinný zaobchádzať s poskytnutými zariadeniami opatrne. Po ukončení zmluvného vzťahu je zákazník povinný vrátiť poskytnuté zariadenie spoločnosti skyDSL na vlastné náklady a riziko. Spoločnosť skyDSL zodpovedá za prípadné vady poskytnutých zariadení počas trvania nájomnej zmluvy, ktoré neboli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, v súlade so zákonnými ustanoveniami. Výmena poškodeného alebo zničeného zariadenia počas trvania zmluvy sa uskutoční na základe žiadosti a v prípade, že skyDSL nezodpovedá za poškodenie alebo zničenie, na náklady zákazníka.
  2. Ak si zákazník prenajme koncové zariadenie (napr. satelitný modem alebo satelitnú anténu), zostáva vo vlastníctve skyDSL. Zákazník je povinný zaobchádzať s poskytnutým zariadením opatrne. Po ukončení zmluvného vzťahu je zákazník povinný vrátiť poskytnuté koncové zariadenie spoločnosti skyDSL na vlastné náklady a riziko. Spoločnosť skyDSL zodpovedá podľa právnych predpisov za vady, ktoré sa na zariadení vyskytnú počas trvania nájomného vzťahu a ktoré nie sú spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prenajatým zariadením. Záručná zodpovednosť bez zavinenia (§ 536a ods. 1, prípad 1 BGB) je vylúčená.
  3. V prípade, že je zákazníkovi poskytnuté koncové zariadenie bezplatne a natrvalo v rozsahu produktu, ktorý si zákazník zvolil, vlastníctvo zariadenia prechádza na zákazníka okamihom jeho odovzdania. skyDSL v tomto prípade preberá zodpovednosť za vady podľa bodu 6.
  4. V prípade predaja tovaru zákazníkovi si spoločnosť skyDSL ponecháva vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
  5. Všetky práva k dodanej SIM karte vrátane udelenia práv na používanie softvéru nainštalovaného skyDSL na SIM karte zostávajú spoločnosti skyDSL. Z dôvodu technických zmien je spoločnosť skyDSL oprávnená vymeniť SIM-kartu za náhradnú kartu.
  6. Po skončení platnosti zmluvy a za predpokladu, že zákazník úplne vyrovnal svoje záväzky voči skyDSL, sa vykoná aktivácia koncového zariadenia viazaného na skyDSL a vo vlastníctve zákazníka.
 12. Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach a v Popise služieb
  1. skyDSL môže zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ týmto nebudú ovplyvnené základné zmluvné ustanovenia zmluvy a tieto zmeny sú nutné z hľadiska vývoja  a pri uzatvorení zmluvy neboli predvídateľné, a ktorých opomenutie by značne narušilo povahu zmluvy. Zásadné zmeny sú najmä tie, ktoré sa týkajú povahy a rozsahu dohodnutých služieb a aj doby trvania zmluvy vrátane dohôd o ukončení zmluvy.
  2. Popis služieb môže byť zmenený, ak je to nutné z legitímnych dôvodov a  zákazníkovi  týmto spôsobom nebudú objektívne zhoršené  služby špecifikované pri uzatvorení zmluvy (napr. udržanie alebo zlepšenie funkčnosti) a od týchto sa nebudú výrazne odlišovať. Legitímny dôvod existuje, ak sú známe  technologické zlepšenia alebo ak tretích strán, ktoré pre skyDSL poskytujú dohodnuté služby a sú nevyhnutné pre dohodnuté služby, zmenia svoju ponuku služieb.
  3. Navrhované zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Popisu služieb budú zákazníkovi zaslané najmenej do 30 dní pred ich účinnosťou v písomnej forme. Súhlas zákazníka je považovaný za potvrdený, pokiaľ nevedie námietky proti zmenám do 30 dní od oznámenia v písomnej forme, s uvedením svojho zákazníckeho čísla. Pokiaľ má zákazník námietky k zmenám, budú preňho tieto neplatné a zmluvný pomer môže byť zo strany skyDSL ukončený k  uplynutiu zmluvného obdobia. skyDSL bude zákazníka o týchto dôsledkoch zvlášť informovať spolu s oznámením o zmene.
 13. Záverečné ustanovenia
  1. skyDSL môže pre plnenie svojich zmluvných záväzkov podliehať tretím stranám.
  2. Zákazník môže svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prenášať na tretie strany len s predchádzajúcim písomným súhlasom skyDSL. Súhlas môže byť odmietnutý len z objektívneho dôvodu.
  3. Obchodné vzťahy medzi zmluvnými partnermi podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko. Ustanovenia obchodného dohovoru OSN (CISG) sa neuplatňuje. Ak je zákazník spotrebiteľom, uplatňujú sa tu záväzné predpisy na ochranu spotrebiteľa  platné v danom štáte, v ktorom má zákazník svoje bydlisko, za predpokladu, že tieto poskytujú  zákazníkovu ďalšiu ochranu.
  4. Ak je zákazník obchodníka, právnickou osobou verejného práva alebo verejným činiteľom, miesto jurisdikcie pre všetky  zo zmluvného vzťahu vyplývajúce nároky Berlin-Reinickendorf, Nemecko. Avšak skyDSL môže zákazníka žalovať na jeho všeobecnom súdnom orgáne.


skyDSL Europe B.V., stav: 11. júla 2022