Všeobecné obchodné podmienky (VOP)Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Čo najkratšie, čo najpodrobnejšie. Všetko teda vidíte na prvý pohľad.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Rozsah
  Nasledujúce všeobecné zmluvné podmienky a popisy výkonnosti tvorí zmluvný základ pre všetky právne úkony medzi skyDSL Europe B.V., Waldstr. 86 - 90, 13403 Berlin, Nemecko, (ďalej len "skyDSL") a zákazníkom na poskytovanie služby „skyDSL“, „satConnect“ a „Bo & Mia“(ďalej menované spoločne ako" služby "a každá samostatne ako" služba "), a s tým súvisiacich iných služieb, a pre predaj tovaru. Niektoré ponuky môžu podliehať osobitným podmienkam týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ich dopĺňať. Všeobecné obchodné podmienky odlišujúce sa od týchto podmienok sú neplatné.
 2. Ukončenie zmluvy
  Ponuky na internetových stránkach skyDSL nie sú záväzné. Zákazník zadaním svojej objednávky, napr. na webovej  stránke skyDSL, odošle záväznú ponuku na uzavretie zmluvy so skyDSL na objednané služby. Následné  potvrdenie prijatia objednávky skyDSL nepredstavuje akceptovanie objednávky. skyDSL môže objednávku potvrdiť do 5 pracovných dní od jej prijatia, zaslaním potvrdenia objednávky. Po obdržaní potvrdenia objednávky  nadobúda zmluva platnosť.
 3. Aktivácia služieb, doručenie tovaru
  1. Za účelom aktivácie skyDSL zákazníkovi oznámi prístupové údaje potrebné pre používanie služieb a dátum aktivácie. Aktivácia bude možná max. Do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
  2. Objednaný tovar bude zaslaný do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy a doručený - v závislosti od dopravy - do max. 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
 4. Platobné podmienky, poplatky za doplnkové služby
  1. Mesačné poplatky a paušálne ceny sú splatné mesačne vopred. Ostatné náklady, najmä  poplatky za pripojenie, sú - ak nie je dohodnuté inak - splatné za služby každý mesiac. Poplatky za služby sú, ak nie je dohodnutý skorší dátum, splatné do piatich pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry.
  2. Faktúry budú  zákazníkovi elektronicky zasielané na ním zadanú e-mailovú adresu a navyše k dispozícii v zákazníckej zóne. Pokiaľ si zákazník žiada zasielanie faktúr poštou, skyDSL bude za tento úkon fakturovať poplatok vo výške 2,50 EUR.
  3. U niektorých služieb, ktoré sú uvedené v sadzobníku poplatkov skyDSL, skyDSL účtuje  aj ďalšie poplatky. Všeobecne dostupný, úplný a platný cenník je k dispozícii na adrese www.skydsl.eu/sk-SK/Súkromný-zákazníci/Satelitný-internet/info/worthknowing/paymentcondition . Keď zákazník trvá jednej  z uvedených doplnkových služieb, a ak nie je dohodnuté inak, je zákazník povinný zaplatiť poplatky uvedené v aktuálnej tabuľke poplatkov.
 5. Neskoré platba, blokovanie

  1. V prípade blokovania z dôvodu neplatenia platby je zákazník aj naďalej povinný uhradiť poplatky nezávisle na používanie, ktoré vznikli po dobu blokovania.
  2. Ak je zákazník v omeškaní s platbou súm, ktoré oprávňujú blokovanie, a varovanie od skyDSL zostáva neúspešné, je skyDSL oprávnená z dôležitého dôvodu zmluvu vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia.
  3. Ak má zákazník po predchádzajúce neúspešne upomienke nárok na mimoriadne zníženie poplatku z dôležitého dôvodu, nedôjde k zablokovaniu, ak boli riadne zaplatené všetky ostatné poplatky, ktoré nie sú ovplyvnené právom na upomienku. Obzvlášť dôležité dôvody pre zákazníka sú neustále alebo pravidelne sa opakujúce odchýlky od zaručených vlastností produktu. Ak strany pokračujú v zmluve aj pri odchýlke zaručených vlastností produktu a neukončí ju, právo na zníženie poplatku zaniká predĺžením zmluvy, najneskôr však po 3 mesiacoch.
 6. Práva v prípade vád dodaného tovaru
  1. V prípade dodania tovaru existuje zákonné právo zo zodpovednosti za vady.
  2. Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť skyDSL o všetkých zistených závadách a poskytnúť všetky informácie potrebné na určenie závady a jej príčin v primeranom rozsahu.
  3. Spoločnosť skyDSL odstráni chyby podľa vlastného uváženia buď opravou, alebo výmenou dodávky. V prípade, že sa spoločnosť skyDSL rozhodne pre náhradnú dodávku, náhradné zariadenie zvyčajne dostanete do 2 týždňov. V niektorých regiónoch to môže trvať dlhšie vzhľadom na regionálne podmienky. Ak výrobca nemôže dodať tovar okamžite, dodacia lehota sa primerane posunie.
  4. Ak zákazník dostane od skyDSL náhradu za chybný tovar, musí chybný tovar bezodkladne vrátiť. Spoločnosť skyDSL informuje zákazníka o čísle RMA (Return Material Authorisation), ktorým má označiť tovar pred jeho vrátením.
  5. Ak sa nejedná o záručný prípad a ak zákazník zavinil neoprávnené uplatnenie záručných nárokov, spoločnosť skyDSL je oprávnená účtovať zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti s kontrolou vráteného tovaru.
 7. Záruka zo strany skyDSL
  1. Nároky na náhradu škody z dôvodu porušenia povinností a protiprávnych konaní, ako aj nároky na náhradu zbytočných výdavkov sú vylúčené tak voči skyDSL, ako aj proti jeho zástupcom.
  2. Toto obmedzenie zodpovednosti sa neuplatňuje, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, ako aj v prípade porušenia základných zmluvných záväzkov, t. j. tých zmluvných záväzkov, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a zmluvný partner sa na ňu môže pravidelne spoľahnúť a na ktorého porušenie na druhej strane je ohrozené dosiahnutie účelu zmluvy. Rovnako sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku ublíženia na zdraví, ak je skyDSL zodpovedný za porušenie povinností. Toto obmedzenie sa nevzťahuje ani na škody na základe nedostatkov, zaručené vlastnosti alebo je poskytovaná za zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok.
  3. V rámci zákona o telekomunikáciách (TKG) upravené v § 44a TKG zostávajú záručné ustanovenia nedotknuté a bez obmedzenia.
  4. skyDSL nepreberá žiadnu zodpovednosť za zhoršenie kvality satelitných služieb a mobilného rádiového kanála súvisiace s počasím, ako aj za kvalitu prenosu údajov, časy prístupu, akékoľvek obmedzenia týkajúce sa prístupu k pozemným alebo satelitným sieťam a / alebo serverom pripojeným na internet.
 8. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinný,
  • uviesť v rámci objednávky úplné a presné informácie a tieto aktualizovať, resp.  o akejkoľvek zmene skyDSL okamžite informovať,
  • držať svoje prístupové heslá v tajnosti a neoznámovať ich tretím osobám. Pokiaľ zákazník zistí alebo má podozrenie, že jeho prístupové údaje sa dostali do rúk tretím stranám, je povinný to bezodkladne oznámiť skyDSL,
  • platiť poplatky spôsobené oprávneným alebo neoprávneným využívaním služieb tretími osobami, ak a do tej miery, nakoľko je zodpovedný za také použitie,
  • nezasahovať do siete skyDSL alebo do iných sietí, nevykonávať zmeny alebo ich nepoškodzovať,
  • telekomunikačné služby skyDSL (najmä prístup na internet) neposkytovať za poplatok, alebo za iné výhody k dispozícii  tretím stranám a pokiaľ je zákazník privátnym zákazníkom, nevyužívať tieto služby pre obchodné účely,
  • poskytované internetové služby skyDSL nevyužívať  pre komerčné služby prevádzkované tretími stranami, ktoré umožňujú bezdrôtový prístup k internetu  neobmedzenému počtu užívateľov alebo určitej skupine užívateľov (najmä  služby Hotspot), alebo prístup k internetu poskytnúť tretím stranám, ktoré takéto služby prevádzkujú.
  1. Zákazník bude jasne upozornený, že dáta prenášané prostredníctvom internetu môžu byť nezabezpečené, a preto by mal prijať všetky potrebné opatrenia, aby prenos svojich údajov zabezpečil do max. možnej miery a tým ochránil svoj počítač pred možnými útokmi zo strany tretích strán na internete.
  2. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby nebol obsah ním umiestnený alebo prenášaný, ako aj jeho správanie pri využívaní služby, v rozpore so zákonom. Zákazníkovi je výslovne zakázané zneužívať, alebo nechať zneužívať služby skyDSL, alebo ich použiť na páchanie nezákonných alebo trestných činov. Zákazník oslobodzuje skyDSL od nárokov alebo nákladov, ktoré vznikli využívaním ponúkaných  služieb trestne a spôsobili protiprávny akt. skyDSL je oprávnené okamžite zmazať vybraný obsah zákazníka, ktorý porušuje zákon.
 9. Užívateľské obmedzenia
  1. Zákazníkovi je zakázané,
   • šíriť prostredníctvom pripojenia vírusy, nepovolené reklamné oznámenia (spam), reťazové listy alebo iné obťažujúce alebo škodlivé správy,
   • šíriť informácie s nezákonným alebo nemorálnym obsahom alebo k týmto informáciám nabádať,
   • prístup k Internetu použiť pre prevádzkovanie servera a/alebo k trvalému prepojeniu sietí , pripojeniu stránok alebo telekomunikačných systémov,
   • prístup alebo kopírovanie operačného systému a/alebo siete (skenovanie), ako aj neoprávnené sledovanie údajov a dátových tokov bez súhlasu majiteľa,
   • vytvárať pripojenie, ktorého cieľom je príjem platieb pre zákazníka alebo tretiu stranu  alebo iné protislužby  (napr. protislužby za hovory na chat linky alebo reklamné  linky)
   • vytvoriť pripojenie, ktoré neslúži pre priamu komunikáciu s iným účastníkom, ale len na účel nadviazania pripojenia a/alebo trvanie pripojenia.
  2. V prípade vážnej poruchy alebo ohrozenia pripojenia alebo infraštruktúry zo strany zákazníka je skyDSL  oprávnené prijať okamžité technické opatrenia s cieľom zabezpečiť bezproblémovú prevádzku.
  3. Automaticky vykonané zmeny skyDSL týkajúce sa softvéru satelitného modemu používaného zákazníkmi, je zákazník povinný umožniť (nap. aktualizácia firmvéru).
  4. skyDSL je oprávnený dočasne prerušiť pripojenie a obmedziť dobu trvania alebo čiastočne alebo úplne podpojiť z dôvodu verejnej bezpečnosti, na základe právnych predpisov, bezpečnosti prevádzky siete, zachovanie integrity siete, súkromia alebo z prevádzkových dôvodov, z technického hľadiska, ak sú požadované práce nevyhnutné.
 10. Trvanie a ukončenie zmluvy
  1. Doba trvania zmluvy začína aktiváciou služby v súlade s článkom. 3.1. ( "Štart").
  2. Ak nie je dohodnutá minimálna zmluvná viazanosť, je zmluva  uzatvorená na dobu neurčitú. Táto zmluva môže byť ukončená s lehotou 4 týždňov zakaždým po uplynutí platnosti zmluvy v danom mesiaci.
  3. Ak je dohodnutá minimálna zmluvná viazanosť, bude zmluva po uplynutí automaticky predĺžená o ďalších 12 mesiacov, v prípade, že zmluva nebola ukončená s výpovednou dobou 4 týždňov do konca zmluvného obdobia.
  4. Doplnkové služby môžu byť ukončené za dohodnutých podmienok. S ukončením zmluvy o základnom pripojení zaniká aj zmluvný vzťah týkajúci sa doplnkových služieb.
  5. Právo strán na mimoriadnym ukončenie zmluvy z opodstatneného dôvodu po predchádzajúcom upozornení zostáva nezmenené. Ako dôležité dôvody pre skyDSL sú tie, ak zákazník poruší svoje povinnosti v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo poruší trestné právo alebo iné zákonné predpisy. Ak zmluvu so skyDSL zákazník vypovie bez dodržania lehoty a bez predchádzajúceho upozornenia, má skyDSL nárok na náhradu škody za neplnenie zmluvy. To zahŕňa aj škody vzniknuté z toho dôvodu, že zmluva nemohla byť naplnená v pôvodne dohodnutej dobe trvania.
  6. Na základe prenájmu služieb od tretích strán (predovšetkým siete a satelitného operátora), pre splnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, môže skyDSL z dôvodov nezávislých od skyDSL, zmluvu okamžite vypovedať ak získať takéto služby  tretích strán inak nie je možné skyDSL , alebo je možné len za neprimerané náklady. skyDSL má tiež právo okamžite vypovedať zmluvu,  ak je pokytovanie dohodnutých služieb ekonomicky nezmyselné z dôvodu zásadných technických alebo právnych zmien. skyDSL bude o tomto zákazníka neodkladne informovať a doposiaľ neuplatnené základné poplatky za aktuálny mesiac čiastočne vráti.
 11. Príslušenstvo, výhrada vlastníctva
  1. Ak si zákazník po celú dobu trvania zmluvy  príslušenstvo bezplatne požičiava (napríklad satelitný modem a satelitný prijímač), zariadenie zostáva vo vlastníctve skyDSL. Zákazník je povinný s dodaným zariadením zaobchádzať starostlivo. Po ukončení zmluvy je zákazník povinný vrátiť poskytnuté príslušenstvo na vlastné náklady a na vlastné riziko skyDSL. Zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú počas doby prenájmu a nie sú spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesie skyDSL v súlade so zákonnými ustanoveniami. Nahradenie poškodeného alebo zničeného licencovaného príslušenstva počas trvania zmluvy sa vykonáva na vyžiadanie, a ak skyDSL nie je zodpovedný za poškodenie či zničenie, na úkor zákazníka.
  2. V prípade, že si zákazník príslušenstvo prenajme (napríklad satelitný modem a satelitný prijímač), tento zostáva majetkom skyDSL. Zákazník je povinný s dodaným zariadením zaobchádzať starostlivo. Po ukončení zmluvy je zákazník povinný vrátiť poskytnuté príslušenstvo na vlastné náklady a na vlastné riziko skyDSL. Zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú počas doby prenájmu a nie sú spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesie skyDSL v súlade so zákonnými ustanoveniami. Nepovinná záruka (§ 536 ods. 1, prípad 1 BGB) je vylúčená.
  3. V prípade, že je  zákazníkovi ako súčasť svojho vybraného produktu príslušenstvo ponechané zdarma a dlhodobo, prechádza tento do vlastníctva zákazníka odovzdaním. skyDSL prijíma v tomto prípade zodpovednosť za poruchy v súlade s ustanovením číslo 6.
  4. V prípade predaja tovaru zákazníkovi  zostáva tovar vo vlastníctve skyDSL  až do úplného zaplatenia kúpnej ceny dodaného tovaru.
  5. Všetky práva k prenechanej SIM karte, vrátane udelenia práv pre nainštalovaný softvér skyDSL prináležia skyDSL. Vzhľadom k technickým zmenám je skyDSL oprávnené vykonať výmenu SIM karty za náhradnú kartu.
 12. Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach a v Popise služieb
  1. skyDSL môže zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ týmto nebudú ovplyvnené základné zmluvné ustanovenia zmluvy a tieto zmeny sú nutné z hľadiska vývoja  a pri uzatvorení zmluvy neboli predvídateľné, a ktorých opomenutie by značne narušilo povahu zmluvy. Zásadné zmeny sú najmä tie, ktoré sa týkajú povahy a rozsahu dohodnutých služieb a aj doby trvania zmluvy vrátane dohôd o ukončení zmluvy.
  2. Popis služieb môže byť zmenený, ak je to nutné z legitímnych dôvodov a  zákazníkovi  týmto spôsobom nebudú objektívne zhoršené  služby špecifikované pri uzatvorení zmluvy (napr. udržanie alebo zlepšenie funkčnosti) a od týchto sa nebudú výrazne odlišovať. Legitímny dôvod existuje, ak sú známe  technologické zlepšenia alebo ak tretích strán, ktoré pre skyDSL poskytujú dohodnuté služby a sú nevyhnutné pre dohodnuté služby, zmenia svoju ponuku služieb.
  3. Navrhované zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo Popisu služieb budú zákazníkovi zaslané najmenej do 30 dní pred ich účinnosťou v písomnej forme. Súhlas zákazníka je považovaný za potvrdený, pokiaľ nevedie námietky proti zmenám do 30 dní od oznámenia v písomnej forme, s uvedením svojho zákazníckeho čísla. Pokiaľ má zákazník námietky k zmenám, budú preňho tieto neplatné a zmluvný pomer môže byť zo strany skyDSL ukončený k  uplynutiu zmluvného obdobia. skyDSL bude zákazníka o týchto dôsledkoch zvlášť informovať spolu s oznámením o zmene.
 13. Záverečné ustanovenia
  1. skyDSL môže pre plnenie svojich zmluvných záväzkov podliehať tretím stranám.
  2. Zákazník môže svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prenášať na tretie strany len s predchádzajúcim písomným súhlasom skyDSL. Súhlas môže byť odmietnutý len z objektívneho dôvodu.
  3. Obchodné vzťahy medzi zmluvnými partnermi podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko. Ustanovenia obchodného dohovoru OSN (CISG) sa neuplatňuje. Ak je zákazník spotrebiteľom, uplatňujú sa tu záväzné predpisy na ochranu spotrebiteľa  platné v danom štáte, v ktorom má zákazník svoje bydlisko, za predpokladu, že tieto poskytujú  zákazníkovu ďalšiu ochranu.
  4. Ak je zákazník obchodníka, právnickou osobou verejného práva alebo verejným činiteľom, miesto jurisdikcie pre všetky  zo zmluvného vzťahu vyplývajúce nároky Berlin-Reinickendorf, Nemecko. Avšak skyDSL môže zákazníka žalovať na jeho všeobecnom súdnom orgáne.


skyDSL Europe B.V., stav: 18. marca 2022