SCHUFA-Information

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe odpowiedzialnego biura, a także pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych firmy.
  SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy, Tel .: +49 (0) 6 11-92 78 0
  Osoba odpowiedzialna za ochrone danych osobowych firmy SCHUFA znajduje się pod powyższym adresem. Przekierowanie: Dział Ochrony Danych lub kontakt pod adresem e-mail datenschutz@schufa.de
 2. Przetwarzanie danych przez SCHUFA

  1. Cele przetwarzania danych i uzasadnionych interesów realizowanych przez SCHUFĘ oraz osoby trzecie
   SCHUFA przetwarza dane osobowe w celu dostarczenia upoważnionym odbiorcom informacji dotyczących oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i prawnych. Wyniki są obliczane i przekazywane w tym celu.

   Udostępnia informacje tylko wtedy, gdy uzasadniony interes w nim został wiarygodnie wyjaśniony w indywidualnych przypadkach, a przetwarzanie jest dozwolone po rozważeniu wszystkich interesów.

   Uzasadniony interes ma miejsce w szczególności przed zawarciem transakcji z ryzykiem niewypłacalności finansowej.

   Kontrola kredytowa służy ochronie odbiorców przed stratami w działalności kredytowej, a jednocześnie poprzez doradztwo otwiera możliwość ochrony kredytobiorców przed nadmiernym zadłużeniem.

   Przetwarzanie danych odbywa się również w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, sprawdzania wiarygodności, zapobiegania praniu pieniędzy, kontroli tożsamości i wieku, określania adresów, obsługi klienta lub zarządzania ryzykiem, a także taryfikacji lub warunkowania.

   SCHUFA będzie informowała o wszelkich zmianach celu przetwarzania danych zgodnie z art. 14 RODO.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   SCHUFA przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   Przetwarzanie odbywa się na podstawie obustronnej zgody oraz w oparciu o art. 6 podpunkt 1f RODO, o ile jest niezbędne dla ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich i nie  narusza interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane, wymagające ochrony danych osobowych, dotyczą.

   Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez zainteresowaną stronę. Dotyczy to również zgód już udzielonych przed wejściem w życie RODO.

   Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanych danych osobowych do czasu odwołania.

  3. Pochodzenie danych
   SCHUFA otrzymuje dane od swoich partnerów umownych. Są to instytucje, firmy finansowe oraz dostawcy usług płatniczych, którzy ponoszą ryzyko niewypłacalności finansowej (np. banki, kasy oszczędnościowe, banki spółdzielcze, dostawcy kart kredytowych, firmy leasingowe i faktoringowe), a także inni partnerzy kontraktowi korzystający z produktów SCHUFA do celów wymienionych w punkcie 2.1, w szczególności z obszaru handlu (spedycji), handlu elektronicznego, usług, leasingu, zaopatrzenia w energię, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz windykacji zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii oraz, w stosownych przypadkach, innych państwach trzecich (jeżeli Komisja Europejska podejmie odpowiednią decyzję w sprawie właściwego poziomu ochrony).

   Ponadto SCHUFA przetwarza informacje z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak katalogi publiczne i oficjalne urzędowe powiadomienia (katalogi dłużników, informacje o niewypłacalności).

  4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dane personalne, historia płatności i przestrzeganie umów)

   • Dane osobowe, np. nazwisko (ewentualnie również dotychczasowe nazwiska, które były stosowane w poprzednich wnioskach), imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres, poprzednie adresy
   • Informacja o akceptacji i umownym wykonaniu transakcji (np. Sprawdzanie rachunków, kredytów ratalnych, kart kredytowych, kont chronionych przed zajeciemt, kont podstawowych)
   • Informacja o bezspornych, należnych i wielokrotnie żądanych lub zatytułowanych roszczeniach i ich rozliczaniu
   • Informacje na temat nadużyć lub innych nieuczciwych zachowań, takich jak tożsamość lub ocena wiarygodności kredytowej
   • Informacje z publicznych spisów i oficjalnych ogłoszeń
   • wartość punktowa

  5. Kategorie odbiorców danych osobowych
   Odbiorcami są partnerzy mający siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i ewentualnie innych krajach trzecich (jeśli Komisja Europejska podjęła adekwatną decyzję odnoście odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa) zgodnie z punktem 2.3.
   Dodatkowymi odbiorcami mogą być zewnętrzni wykonawcy czy zleceniobiorcy SCHUFA zgodnie z Art. 28 RODO oraz zewnętrzne i wewnętrzne pozycje SCHUFA. SCHUFA podlega również statutowym uprawnieniom interwencyjnym organów państwowych.

  6. Czas przechowywania danych
   SCHUFA przechowuje informacje o osobach tylko przez określony czas. Decydującym kryterium dla określenia tego czasu jest niezbędność. W celu zbadania konieczności dalszego przechowywania lub usunięcia danych osobowych SCHUFA ustaliła obowiązujące terminy. Zgodnie z tym podstawowy okres przechowywania danych osobowych wynosi dokładnie trzy lata od ich zakończenia.

   Spośród nich zostaną zmodyfikowane np. usunięte:

   • Informacje o intepelacjach dokładnie po dwunastu miesiącach
   • Informacje na temat niezakłócających danych na kontach, które są udokumentowane bez roszczenia (np. Sprawdzanie rachunków, kart kredytowych, rachunków telekomunikacyjnych lub rachunków energetycznych), informacje o umowach, dla których kontrola dowodów jest przewidziana przez prawo (np. Konta ochrony przed konfiskatą, konta podstawowe) , gwarancje oraz rachunki obrotowe są kredytowane natychmiast po powiadomieniu o wypowiedzeniu.
   • Dane z katalogów dłużników centralnego organu egzekucyjnego dokładnie po trzech latach, lub wcześniej, jeśli SCHUFIE zostanie wykazane wygaśnięcie przez centralny organ egzekucyjny
   • Informacje o postępowaniach konsumenckich / upadłościowych lub postępowaniach w sprawie zwolnienia z długu, dokładnie trzy lata po zakończeniu postępowania upadłościowego lub przyznaniu zwolnienia z długów. W szczególnych przypadkach może również wystąpić wcześniejsze usunięcie.
   • Informacje o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie niewypłacalności z powodu braku aktywów, uchylenia zabezpieczeń lub odmowy zwolnienia z długu, dokładnie po trzech latach
   • Osobiste prefiksy są przechowywane dokładnie trzy lata; następnie, konieczność dalszego przechowywania jest testowana przez kolejne trzy lata. Następnie są usuwane codziennie, chyba że przechowywanie długoterminowe wymagane jest do celów identyfikacji.

 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  Każda z osób, której dane dotyczą ma względem SCHUFY prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do korekty zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

  SCHUFA utworzyła prywatne centrum obsługi klienta dla zainteresowanych osób, na piśmie w SCHUFA Holding AG, Centrum Obsługi Klienta Prywatnego, PO Box 10 34 41, 50474 Kolonia, telefonicznie pod numerem +49 (0) 6 11-92 78 0 oraz za pośrednictwem formularza internetowego można uzyskać na stronie www.schufa.de.

  Ponadto istnieje możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym odpowiedzialnym za SCHUFA, Heskiego Inspektora Ochrony Danych.

  Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez zainteresowaną stronę.

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO przetwarzanie danych może być przedmiotem sprzeciwu z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji danej osoby. Sprzeciw może być zgłoszony bez formularzy i musi zostać przesłany do SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln.
 4. Profilowanie (punktacja)
  Informacje z SCHUFY może zostać uzupełniona o tak zwaną punktację. Punktacja, na podstawie zebranych informacji i doświadczeń z przeszłości, tworzy prognozę zdarzeń przyszłych.

  Obliczenia wszystkich punktacji następują w SCHUFIE przede wszystkim na podstawie zgromadzonych przez SCHUFĘ informacji o danej osobie, które są podane do wiadomości na podstawie Art. 15 RODO.

  Ponadto przy punktacji, SCHUFA bierze pod uwagę przepisy § 31 RODO. Na podstawie zgromadzonych danych osobowych, następuje przydział do statystycznej grupy osób, o których informacje w przeszłości były podobne.

  Zastosowana metoda zostanie ukazana jako "logistyczna regresja" i jest od dawna praktykowaną i ugruntowaną, matematyczno-statystyczną metodą prognozowania prawdopodobieństwa ryzyka.

  Poniższe rodzaje danych są wykorzystywane przez SCHUFA do obliczania wyników, przy czym nie każdy typ danych jest uwzględniany w każdym indywidualnym obliczeniu punktacji: dane ogólne (np. data urodzenia, płeć lub liczba adresów używanych w transakcjach biznesowych), poprzednie niepowodzenia płatności, aktywność kredytowa w zeszłym roku, wykorzystanie kredytu, długość historii kredytowej i dane adresowe (tylko w przypadku niewielkiej ilości informacji związanych z kredytem osobistym).

  Określone informacje nie są przechowywane ani brane pod uwagę przy obliczaniu wyników, np. informacje na temat narodowości lub szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak pochodzenie etniczne lub informacje na temat postaw politycznych lub religijnych zgodnie z Art. 9 RODO.

  Zapewnienie praw wynikających z RODO (europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych) , a więc np. kontrola informacji przechowywanych w SCHUFA zgodnie z Art. 15 RODO nie ma wpływu na obliczenie wyniku.

  Przekazane ostateczne wartości wspierają umawiające się strony w procesie decyzyjnym i wprowadzają tam zarządzanie ryzykiem.

  Ocena ryzyka i ocena zdolności kredytowej jest przeprowadzana wyłącznie przez bezpośredniego partnera biznesowego, ponieważ tylko ten ostatni ma najwięcej dodatkowych informacji - na przykład z wniosku o pożyczkę.

  Obowiązuje to również wtedy, gdy opiera się wyłącznie na informacjach i punktach dostarczonych przez ''SCHUFA''.

  Sam negatywny wynik ''SCHUFA'' nie jest jednoznacznym powodem do odrzucenia umowy.

  Więcej informacji na temat oceny zdolności kredytowej lub rozpoznawania określonych przypadków znajdują się na www.scoring-wissen.de.


 
  
Serdecznie Witamy w skyDSL!
Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie oraz zainteresowania naszymi szybkimi połączeniami internetowymi.

Zanim zaczniemy, chcielibyśmy poinformować, że ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre pliki cookie są niezbędne do technicznego bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne pomagają nam ulepszać nasze usługi i unikać wyświetlania niepotrzebnych reklam.

Do odwiedzenia strony wymagana jest Państwa zgoda. Oczywiście szanujemy prywatność, jest to dla nas bardzo ważne i jednocześnie dziękujemy za Państwa zaufanie.

W każdej chwili możecie Państwo zarządzać swoją zgodą w naszych ustawieniach plików cookie.
Więcej informacji na temat ustawień opcji, czasów przechowywania oraz naszych partnerów można znaleźć w naszym Cookie-Polityka czy również w naszym Oświadczeniu o ochronie danych.
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Partner